Przetargi.pl
Budowa drogi wewnętrznej - ul. Bielika w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-121 Gliwice, ul. Płowiecka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 300 86 34 , fax. 32 300 86 98
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
  ul. Płowiecka 31
  44-121 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 300 86 34, fax. 32 300 86 98
  REGON: 24000925100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi wewnętrznej - ul. Bielika w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe zadanie obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) realizacji drogi wewnętrznej – ul. Bielika w Gliwicach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i innych opracowań niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a także do uzyskania pozwolenia na budowę. 2) zapewnienie udziału autora dokumentacji projektowej w realizacji prac budowlanych. 3) realizację robót budowlanych dla zakresu, o którym mowa w pkt 1) wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Inwestycję należy skoordynować z zadaniem realizowanym przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miasta w Gliwicach (PU), tj. budową kanalizacji deszczowej na odcinku długości ok. 500 mb, jako kompletnej sieci wraz z wpustami ulicznymi – zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (termin zakończenia umowy wykonania kanalizacji deszczowej – 15.11.2019 r.). Szczegóły dotyczące ww. inwestycji znajdują się na stronach: https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego,9421, oraz https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego,8638,, 4) droga powinna być zaprojektowana zgodnie z parametrami i wymaganiami analogicznymi do obowiązujących dla dróg publicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje prace wchodzące w zakres procesu budowlanego począwszy od wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także opracowania i zatwierdzenia tymczasowej (na czas realizacji robót) i docelowej organizacji ruchu, poprzez realizację robót budowlanych, po wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania działkami nr 138/2 i 139/2 obręb Wójtowe Pola, na podstawie prawa własności – właściciel Gmina Gliwice. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 30000, trzydzieści tysięcy złotych, 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski O/Gliwice, nr konta 13 1050 1298 1000 0022 8940 7484. , 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć Referat Finansowo-Księgowy pok. 115,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach