Przetargi.pl
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6 w Bielsku-Białej”

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971 851 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  pl. Ratuszowy 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971 851, fax. -
  REGON: 07218174100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6 w Bielsku-Białej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6 w Bielsku-Białej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) sporządzenie projektu budowlanego z elementami projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz w zakresie, który umożliwi na jego podstawie ogłoszenie postępowania na wykonanie robót budowlanych, należyte wykonanie robót i uzyskanie pozytywnego protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej) bez konieczności wykonywania dodatkowych opracowań, obejmującego w szczególności następujące opracowania: a) projekt architektoniczno-budowlany dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych; b) projekt instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla całego budynku z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25 (zgodnie z pkt. 1 Decyzji nr 302/2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej); c) projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego obejmujący swoim zasięgiem cały budynek (pkt. 2 Decyzji nr 302/2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej); d) projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru obejmujący swoim zasięgiem cały budynek, w tym w szczególności strefę pożarową parteru i pierwszego piętra (zgodnie z pkt. 3. Decyzji nr 302/2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej); e) zaprojektowanie lub przeprojektowanie innych instalacji i urządzeń, które wymagać będą likwidacji, przebudowy, przekładek, lub zaprojektowania na nowo z uwagi na instalacje przewidziane w podpunktach b) c) i d). UWAGA! Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych informacji oraz rozpoznania zakresu istniejących w budynku instalacji objętych przedmiotem opracowania, dokonania ich oceny technicznej, możliwości wykorzystania (kompatybilności z rozwiązaniami nowoprojektowanymi), sprawdzenia wydajności zasilania, wydajności przyłączy, a także zakresów likwidacji i przekładek. 2) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi załącznikami; 3) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, w szczególności: w zakresie, przeciwpożarowym, bhp, sanitarno – epidemiologicznym, a także w razie potrzeby: uzgodnień lokalizacyjnych, dysponentów uzbrojenia, zarządcy dróg, uzbrojenia terenu z narady koordynacyjnej przy Wydziale Geodezji i Kartografii, itp. oraz zgody na odstępstwa od wymagań określonych obowiązującymi przepisami; 4) sporządzenie przedmiarów robót; 5) sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zadania; 6) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 7) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wszystkich branż objętych dokumentacją (przyjmuje się do 10 wizyt na budowie); 8) udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót objętych dokumentacją
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium tj. warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium na rzecz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała. 1. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp, wadium wnosi się przed upływem terminu składnia ofert. 2. Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia tj. w wysokości: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) 3. Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (wyłącza się możliwość wniesienia wadium w gotówce) na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23, nr konta 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Podając w tytule: „Wadium – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6 w Bielsku-Białej” UWAGA! Przy wnoszeniu wadium przelewem dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium. Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu. 5. Zgodnie art. 45 ust. 8 ustawy Pzp, wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium w formie dokumentu należy złożyć w oryginale w Sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 9, II piętro, pok. nr 13, a jego kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, załączyć do oferty. 7. Wadium w formie dokumentu musi być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie w przypadkach określonych w ustawie Pzp, powinno podlegać prawu polskiemu i być realizowane w Polsce oraz musi być ważne przez cały okres związania ofertą, określony w SIWZ, tj. przez okres nie krótszy niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 8. Zamawiający zaleca, aby żądanie zapłaty nie musiało być przekazywane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji lub jakiegokolwiek innego banku. 9. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) w formie dokumentu, zaleca się, aby z jego treści wynikało, że dotyczy on wszystkich tych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10. Zwrot wadium: 1) Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; 2) Zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy Pzp, Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 3) Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 11. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane); 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 16. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta przetargowa (w oryginale). 2. Kalkulacja ceny ofertowej (w oryginale) 3. Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w oryginale), o którym mowa w Części III pkt VIII pkt 9 SIWZ. 4. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 6. Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale), w formie pisemnej, do oddania Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór oświadczenia zamieszczony zostanie na stronie internetowej wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach