Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wadowice Górne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Gmina Wadowice Górne ogłasza przetarg

 • Adres: 39308 Wadowice Górne, Wadowice Górne
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6826203 , fax. 014 6826204
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wadowice Górne
  Wadowice Górne 116
  39308 Wadowice Górne, woj. podkarpackie
  tel. 014 6826203, fax. 014 6826204
  REGON: 85166123400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowicegorne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wadowice Górne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wadowice Górne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Charakterystyka kredytu: 1) Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na kwotę: 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100); 2) Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego z wykorzystaniem kredytu do dnia 27.12.2018 r.; 3) Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych, spłacanych na koniec każdego kwartału, przy uwzględnieniu wymaganego przez Zamawiającego harmonogramu spłaty kredytu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; 4) Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. Naliczania odsetek dokonuje się w kwartalnych okresach, a o ich wysokości należy poinformować Kredytobiorcę; Zmiana oprocentowania dokonywana będzie kwartalnie w pierwszym dniu roboczym każdego kwartału w oparciu o stawkę WIBOR 3M obowiązującą w ostatnim dniu roboczym poprzedniego kwartału; 5) Odsetki od Kredytu płatne będą kwartalnie, w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał, za który zostały naliczone, a odsetki naliczone za każdy dzień korzystania z kredytu w roku 2018 zostaną zapłacone w ostatnim dniu pierwszego kwartału 2019 roku; 6) Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy; 7) Koszty obsługi kredytu stanowi: • Oprocentowanie kredytu – zmienne, stopa referencyjna WIBOR 3M z dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wadowice Górne; • Marża banku; 8) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywać się w złotych polskich; 9) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracja wekslową na którym znajdzie się kontrasygnata skarbnika; 10) Od kredytu bank nie pobierze żadnych prowizji i opłat dodatkowych; 11) Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni; 12) Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycję na piśmie; 13) Zamawiający zastrzega sobie bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów, odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy; 14) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna; 15) Zamawiający nie będzie wypełniał przesłanych przez Wykonawców wszelkich załączników, tabel stanowiących wzory opracowane przez Wykonawców. Jednakże odpowie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na każde pytanie dotyczące SIWZ oraz przekaże informacje niezbędne do zbadania zdolności kredytowej gminy, a także do przygotowania i złożenia oferty. 16) Zamawiający dopuści wprowadzenie do umowy zmian, które są korzystne dla Zamawiającego a wynikać będą z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Zakres zmian dotyczy prawa wydłużenia okresu kredytowania przy spełnieniu wymogów formalnych określonych w ustawie o finansach publicznych. 17) Kredyt będzie wypłacany na rachunek podstawowy zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U.2018.2187 t.j) poprzez dołączenie do oferty zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania czynności bankowych (np. statut w przypadku banków spółdzielczych). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-4;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza); 3) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach