Przetargi.pl
Tworzenie warunków nauczania opartego na eksperymencie w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa”.

Gmina Błażowa ogłasza przetarg

 • Adres: 36030 Błażowa, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17/2297119 , fax. 172 297 077
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Błażowa
  Plac Jana Pawła II 1
  36030 Błażowa, woj. podkarpackie
  tel. 17/2297119, fax. 172 297 077
  REGON: 69058199100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.blazowa.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Tworzenie warunków nauczania opartego na eksperymencie w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dostawy i montażu (jeżeli dany asortyment wymagał będzie montażu) fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni: biologicznej, chemicznej, chemiczno-biologicznej, fizycznej, fizyczno-chemicznej, fizyczno-przyrodniczej, geograficznej oraz przyrodniczej w ośmiu Szkołach Podstawowych na terenie gminy Błażowa w miejscowościach: Białka, Błażowa, Błażowa Dolna, Futoma, Kąkolówka, Lecka, Nowy Borek, Piątkowa. 3. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy siłami własnymi asortymentu do danej szkoły podstawowej, wniesienia do danej pracowni przedmiotowej, wypakowania, sprawdzenia, skonfigurowania i jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia także do zamontowania i uruchomienia asortymentu w odpowiedniej pracowni. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz cenowy. 5. Wymienione w Załączniku nr 7 do SIWZ wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). 6. W przypadku asortymentu opisanego wymiarami w cm Zamawiający zaakceptuje zaoferowany przez Wykonawcę asortyment z tolerancją wymiarów  10% od opisanych w Załączniku nr 7 do SIWZ. 7. Rozwiązania równoważne: W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. 8. Miejsce wykonania zamówienia: województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Błażowa, 36-030 Błażowa: - Szkoła Podstawowa w Białce, Białka 175, - Szkoła Podstawowa w Błażowej, ul. Armii Krajowej 11, - Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej, Błażowa Dolna 196, - Szkoła Podstawowa w Futomie, Futoma 168, - Szkoła Podstawowa w Kąkolówce, Kąkolówka 468, - Szkoła Podstawowa w Lecce, Lecka 230, - Szkoła Podstawowa w Nowym Borku, Nowy Borek 331, - Szkoła Podstawowa w Piątkowej, Piątkowa 429. 9. Zamawiający informuje, że wszystkie dostawy i montaże wykonywane będą w budynkach czynnych Szkół Podstawowych i muszą być uzgodnione z Użytkownikiem budynku. Wymaga się szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac montażowych, utrzymywanie placu robót w należytym porządku. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony wg Załącznika nr 1 do SIWZ, do którego należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ. 2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI ust.1 SIWZ. 3) Pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4) Dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem ust 4. 5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach