Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - stosownie do postanowień uchwały budżetowej na 2009 r. w kwocie 4 766 067,00 PLN

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 33-390 Łącko, Łącko 445
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4140710 , fax. 018 4140740
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Łącko 445 445
  33-390 Łącko, woj. małopolskie
  tel. 018 4140710, fax. 018 4140740
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lacko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - stosownie do postanowień uchwały budżetowej na 2009 r. w kwocie 4 766 067,00 PLN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - stosownie do postanowień uchwały budżetowej na 2009 r. w kwocie 4 766 067,00 PLN 1. Opis przedmiotu zamówienia : a) Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - stosownie do postanowień uchwały budżetowej na 2009 r. w kwocie 4 766 067,00 PLN b) kwota kredytu 4 766 067,00 0 PLN (słownie : cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 00/1000 PLN ) c) spłata kredytu - w latach od 2010 do 2013 r - spłata I raty kapitału :30.03.2010r - 297 880,00 zł - spłata ostatniej raty kapitału : 30.12.2013r - 297 879,00 zł d) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym w Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN) e) rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3 M f) spłata rat kredytu - w stałych kwartalnych ratach ostatniego roboczego dnia miesiąca g) spłata odsetek - kwartalnie ostatniego roboczego dnia miesiąca h) naliczanie odsetek - tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia i) rozpoczęcie spłaty odsetek - odsetki od miesiąca 30.12.2009r j) Okres karencji :do 6 m-cy k) zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową l) Źródło pokrycia spłaty - dochody budżetu gminy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ,tj. : 1) wykażą się doświadczeniem : w okresie ostatnich 3 lat udzielili kredytu na kwotę minimum 2 000 000,00 zł c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w cz. III SIWZ dokumenty. Niespełnienie przez wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania . Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4. Wymagania postawione przez Zamawiającego Wykonawcy, musi spełniać każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym warunki w zakresie : sytuacji ekonomiczno-finansowej, doświadczenia, potencjału technicznego i osób mogą spełniać wspólnie. 5.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą współpracę wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy składając ofertę na formularzu wg wzoru - zał. nr 1 SIWZ zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru zał. nr 2 SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w pkt. II SIWZ z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - wg wzoru zał. nr 3 SIWZ. Uwaga! Oferent musi udokumentować wykonanie usługi - udzielenie kredytu na kwotę minimum 2 000 000,00 zł 4. Projekt umowy Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawidłowości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje przepisy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zmianą Dz.U .z2008 r Nr 188, poz 1155.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lacko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach