Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Powiat Lubartowski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8552865 , fax. 081 8543324
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubartowski
  ul. Słowackiego 8 8
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 081 8552865, fax. 081 8543324
  REGON: 43101919300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlubartowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.471.139,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych. 1.1. Udzielenie kredytu nastąpi w 2015 roku. 1.2. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego w jednej transzy w terminie do dwóch dni po podpisaniu umowy. 1.3. Okres kredytowania: do 30 września 2026 roku. 1.4. Spłata kredytu nastąpi w 9 miesięcznych ratach, płatnych na ostatni dzień miesiąca, począwszy od dnia 31 stycznia 2026 roku do 30 września 2026 r. W okresie do 31 grudnia 2025 roku obowiązuje karencja w spłacie kapitału. 1.5. Wysokość rat kapitałowych według harmonogramu: 1.5.1 -8 rat po 291.600,00 zł każda oraz 1 rata w kwocie 138.339,00 zł w 2026 r., 1.6 Źródłem spłaty kredytu długoterminowego będą wolne środki oraz dochody bieżące powiatu. Do końca 2025 r. obowiązuje karencja w spłacie kapitału. 1.7 Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca począwszy od dnia zawarcia umowy. 1.8 Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 3M oraz stałej marży banku w trakcie trwania umowy. 1.9 Stała marża banku płacona w ratach miesięcznych ostatniego dnia każdego miesiąca od dnia zawarcia umowy do 30 września 2026 r. nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonania zamówienia od kwoty uruchomionego kredytu w połączeniu z kwotą wynikającą ze stawki WIBOR 3M na koniec miesiąca poprzedzającego termin spłaty odsetek miesięcznych jest jedynym wynagrodzeniem Wykonawcy. 1.10 Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco z wystawienia Zamawiającego z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu wraz z deklaracją wekslową. 1.11 Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 1.12 Dopuszcza się możliwość wydłużenia spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami poza rok 2026 w przypadku niemożności uchwalenia budżetu w związku z art. 243 uofp. 1.13 Do obliczenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia jako stawkę bazową należy przyjąć WIBOR 3M z 30 listopada 2015 r. 1.14 Zamawiający nie dopuszcza płatności z tytułu prowizji za gotowość, to znaczy, że po podpisaniu umowy do czasu realizacji transzy Wykonawca nie nalicza prowizji. 1.15 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca informował go każdorazowo o wysokości należnych miesięcznych odsetek z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym przed terminem spłaty. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 z późn.zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Lubartowie Nr konta: 49 8707 0006 0021 2063 2000 0002 z adnotacją Przetarg na kredyt długoterminowy Zwrot wadium następuje zgodnie z regulacjami przewidzianymi w art. 46 Pzp. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, ul. Słowackiego 8 w sekretariacie, pok.102 lub dołączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN URUCHOMIENIA KREDYTU
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlubartowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach