Przetargi.pl
„ZACHOWANIE ZABYTKU - PARKU PAŁACOWEGO WE WSI ROGOŹNICA POPRZEZ REMONT I PRZEBUDOWĘ MURÓW I WIEŻY WIDOKOWEJ”

Gmina Strzegom ogłasza przetarg

 • Adres: 58-150 Strzegom, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 856-05-99 , fax. (074 ) 856-05-16
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzegom
  ul. Rynek 38
  58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 856-05-99, fax. (074 ) 856-05-16
  REGON: 89071837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegom.pl, www.bip.strzegom.pl.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ZACHOWANIE ZABYTKU - PARKU PAŁACOWEGO WE WSI ROGOŹNICA POPRZEZ REMONT I PRZEBUDOWĘ MURÓW I WIEŻY WIDOKOWEJ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zachowanie zabytku - parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej” polegającego na przebudowie i remoncie murów i wieży widokowej w parku w miejscowości Rogoźnica, według dokumentacji projektowej wykonanej przez BIURO ARCHITEKTONICZE CIGNUS Anna Kalinowska ul. Armii Krajowej 12. 2.2 Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2.3 Zakres robót objęty jest decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1503/2017 z dnia 05.10.2017 r. oraz decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nr 1181/2017 z dnia 29.09.2017 r. 2.4 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 77211400-6 Usługi wycinania drzew 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 2.5 Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. następujące prace: Zadanie 1: Zachowanie zabytku - parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej: • w zakresie murów: − remont korony- uzupełnienia, przemurowania; − uzupełnienie murów; − zbicie tynków odspojonych; − wykonanie nowych tynków; − oczyszczenie okładziny kamiennej; − zaimpregnowanie okładziny kamiennej; − uzupełnienie spoin; − wykonanie przejścia w murze; − zmniejszenie przejazdu poprzez domurowanie muru niskiego; − wykonanie fundamentów w zaznaczony miejscach zgodnie z rysunkiem F1; − wykonanie balustrady muru niskiego; − renowacja słupów; − wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek; • w zakresie wieży: − wykonanie nowych przemurowań, uzupełnień odtworzeniowych; − odtworzenie korony wraz z detalem; − odtworzenie schodów; − otynkowanie ścian; − zamurowanie okna; − przesłonięcie szkłem wejścia i okna; − wykonanie nowej balustrady; − wykonanie stropu nad parterem; − wykonanie odwodnienia w formie przelewów w arkadkach; − wykonanie nowej posadzki w przyziemiu; − wykonanie wszelkich prac towarzyszących i uzupełniających; − dostawa i montaż peryskopu do obserwacji; − wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek. Zadanie 2: Część A Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj przyłącza energetycznego do baszty zgodnie z warunkami przyłączeniowymi nr WP/011155/2019/O04R02 wydanymi przez Tauron Dystrybucja wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów, decyzji i uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków (Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych (w załączeniu):  wykonanie wewnętrznej linii zasilającej,  wykonanie szafki z zestawem gniazd 230V i 400V,  wykonanie oświetlenia w baszcie,  wykonanie uziemienia peryskopu. Część B Usunięcie 25 szt. drzew zgodnie z załączonym rysunkiem wraz z usunięciem korzeni i gałęzi, utylizacją odpadów po wycince oraz pocięciem pni na odcinki dogodne do transportu i przewiezienie do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 75. 2.6 Zadanie 2 nie jest objęte dofinansowaniem. 2.7 Zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje:  wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w dokumentacji technicznej oraz w SIWZ,  dokonanie uruchomienia peryskopu, opracowanie instrukcji obsługi i przeprowadzenie szkolenia z obsługi peryskopu,  obsługę geodezyjną zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i wykonaniem mapy powykonawczej z potwierdzeniem wniesienia do zasobów geodezyjnych (mapa w 3 egz.),  organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu budowy,  sporządzenie planu BIOZ,  utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót,  uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi,  doprowadzenie terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, odtworzenie nawierzchni, wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych, wywiezienie nadmiaru gruntu i ziemi,  wszelkie dodatkowe koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych niezbędne do prawidłowego i terminowego ich wykonania (jeżeli będą wymagane), jak np. opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu, koszty zużycia mediów i inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia,  przed przystąpieniem do wykonywania prac w pasie drogowym uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego (jeżeli będą wymagane), z uwzględnieniem wszystkich formalności, których należy dopełnić w tym zakresie, jak np. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. 2.8 Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji technicznej oraz w SIWZ, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Na dokumentację techniczną składają się:  projekt budowlany,  projekt wykonawczy,  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 2.9 Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ, należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. 2.10 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, w/w dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty ujęte w w/w dokumentacji i SIWZ, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. 2.11 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia do sprawowania tej funkcji. 2.12 Dodatkowe wymagania do zakresu projektu, które należy uwzględnić przy wycenie oferty: Wieżę należy wyposażyć w peryskop do obserwacji parku o następujących parametrach: obrót pełne 360 stopni, konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne, jeden wyświetlacz na wysokości ok. 1550mm, drugi wyświetlacz na wysokości ok 1100mm, rozdzielczość wyświetlaczy: 1280x720px, rozdzielczość kamery: 1280x720px, zasilanie akumulatorowe, czas pracy na jednym ładowaniu min. 24-48h, drzwi do wymiany akumulatorów zabezpieczone na klucz, zapasowa para akumulatorów w komplecie. 2.13 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane oraz dostarczone urządzenia na okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane. 2.14 Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczone projekty są kompletne. Ujawnione w projekcie ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi i sztuką budowlaną. 2.15 Przy zamawianiu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do wbudowania firmy i podwykonawcy składający oferty są zobowiązani do dokonania niezbędnych pomiarów z natury bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym wyroby i urządzenia mają być zastosowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarów kolizji z innymi elementami lub instalacjami, fakt ten należy zgłosić Zamawiającemu w celu wprowadzenia rozwiązania zamiennego w porozumieniu z Projektantem. 2.16 Wszystkie materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem powinny uzyskać akceptację przedstawicieli Zamawiającego - inspektorów nadzoru inwestorskiego. Kolorystykę elementów wykończeniowych należy bezwzględnie poddawać do akceptacji Zamawiającego. 2.17 W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace, gdziekolwiek je opisano lub zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytając łącznie wszystkie dokumenty), ale również te, które nie zostały opisane lub zasugerowane, ale w domyśle są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania. 2.18 Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt wykonywanego przedmiotu zamówienia, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania. 2.19 W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 2.20 Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski we wszystkich branżach oraz nadzór autorski nad realizacją robót. 2.21 W terminie 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzględniający poszczególne elementy robót i terminy ich wykonania. Harmonogram ten powinien mieć odniesienie wprost do tabeli elementów scalonych będącej załącznikiem do kosztorysu Wykonawcy. Harmonogram powinien uwzględniać taki podział elementów robót, który będzie umożliwiał kompletne odebranie elementu po jego zakończeniu i rozliczenie fakturami częściowymi. W harmonogramie należy uwzględnić :  fakturowanie częściowe - nie częściej niż co miesiąc,  ostatnia faktura nie powinna być niższa niż 10% całości wynagrodzenia. Terminy określone w harmonogramie będą terminami odbiorów części wykonanych robót i fakturowania, a nie terminami płatności. 2.22 Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy kosztorys zawierający stawki robocizny i wysokość narzutów w oparciu o który obliczona została cena ofertowa. 2.23 Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego kosztorys powykonawczy wykonanych robót w oparciu o kosztorys na podstawie którego obliczona została cena ofertowa. 2.24 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż 350.000,00 zł. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia umowy kopię polisy ubezpieczeniowej. W przypadku braku polisy Wykonawca może złożyć inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym powyżej. 2.25 Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany posiadać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn.zm.). Wykonawca sporządzi plan BIOZ. 2.26 Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji budowlanej użyto nazwy marek (firm), nazw producentów wyrobów budowlanych czy technologii, lub jakiekolwiek nazwy identyfikujące producenta, należy traktować tę informację jako wskazanie oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wskazanie wyrobu koniecznego do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych, które zapewnią oczekiwane przez Zamawiającego efekty o parametrach równoważnych podanych w dokumentacji technicznej luz SIWZ. 2.27 Zatrudnienie na umowę o pracę Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty żelbetowe, b) roboty murowe, c) roboty montażowe, d) roboty ślusarsko-stolarskie, e) roboty tynkarskie, f) roboty posadzkarskie. 2.28 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 2.27. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.29 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 2.27 w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - powinna jednak zawierać: imię i nazwisko osób, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.). 2.30 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.27 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.27 czynności. 2.31 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, określonego w SIWZ, w wysokości: 8.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38. BZ WBK S.A. O/Strzegom Nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232. w tytule: WIiZP.271.9.2019.IP wadium. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia ……….. - do dnia ………..", e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Wierzytelność z tytułu ww. gwarancji lub poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 10 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach