Przetargi.pl
Zabudowa pyłomierzy PM10 Cieszyn - Żory 2010

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
  ul. Powstańców 41a 41a
  40-024 Katowice, woj. śląskie
  REGON: 27109618000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.pios.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabudowa pyłomierzy PM10 Cieszyn - Żory 2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zabudowa 2 pyłomierzy PM10 w następujących lokalizacjach na terenie województwa śląskiego: Zadanie 1: Zabudowa pyłomierza PM10 w Cieszynie przy ulicy Mickiewicza 13. Zadanie 2: Zabudowa pyłomierza PM10 w Żorach na osiedlu Sikorskiego 52 (kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe), z użyciem materiałów wykonawcy na podstawie szczegółowego zakresu oraz przedmiaru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.pios.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach