Przetargi.pl
dostawa w okresie 12 miesięcy wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3512345 , fax. 032 3512318
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
  ul. Raciborska 39 39
  40-957 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 3512345, fax. 032 3512318
  REGON: 29688000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Kierowanie w zakresie działalności społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa w okresie 12 miesięcy wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa w okresie 12 miesięcy wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego - podzielone na 36 pakietów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384370007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach