Przetargi.pl
Zabudowa (przykrycie), umocnienie rowów melioracyjnych na terenie kompleksu sportowego na działce nr 669/71 w miejscowości Krzeczów – etap I w ramach zadania pn.: „Budowa boisk sportowych, budynku szatniowo – sanitarnego wraz z infrastrukturą na terenie kompleksu sportowego na działce nr 669/71 w miejscowości Krzeczów, gmina Rzezawa”.

Gmina Rzezawa ogłasza przetarg

 • Adres: 32-765 Rzezawa, Długa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48146858600, , fax. +48146858600
 • Data zamieszczenia: 2020-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzezawa
  Długa 21
  32-765 Rzezawa, woj. małopolskie
  tel. +48146858600, , fax. +48146858600
  REGON: 85166066000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzezawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabudowa (przykrycie), umocnienie rowów melioracyjnych na terenie kompleksu sportowego na działce nr 669/71 w miejscowości Krzeczów – etap I w ramach zadania pn.: „Budowa boisk sportowych, budynku szatniowo – sanitarnego wraz z infrastrukturą na terenie kompleksu sportowego na działce nr 669/71 w miejscowości Krzeczów, gmina Rzezawa”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem całego zadania inwestycyjnego jest przebudowa boisk sportowych: do piłki nożnej, tenisa ziemnego, piłki ręcznej oraz koszykówki w ramach rozbudowy kompleksu sportowego; budowy trybun; budowy piłkochwytów; budowy oświetlenia boisk i parkingu; budowa budynku szatniowo – sanitarnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., gazową i elektryczną oraz przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej; budowa parkingu oraz drogi dojazdowej wraz z chodnikiem; rozbiórka istniejącego budynku szatniowo – sanitarnego; przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; budowa sieci kanalizacji opadowej oraz odwodnienia boisk; zabudowa (przykrycie) rowów melioracyjnych na terenie kompleksu sportowego na działce nr 669/71w miejscowości Krzeczów; Przebudowa przepustu na działce nr 724/5 w miejscowości Krzeczów gmina Rzezawa” W etapie I zakres przedmiotu zamówienia będzie dotyczył tylko zabudowy (przykrycia), umocnienie rowów melioracyjnych na terenie kompleksu sportowego na działce nr 669/71 w miejscowości Krzeczów oraz wykonanie wszystkich niezbędnych przekładek sieci. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególności procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji budowlano - wykonawczej zostały użyte w/w wskazania należy traktować je, jako propozycję projektanta i towarzyszy im zapis „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej maja służyć : winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt : nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. W sytuacji, gdy w dokumentacji technicznej wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych – pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SIWZ i pozwolą na uzyskanie parametrów nie gorszych niż przewidzianych w dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W tym celu jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podwykonawców, jak również mienia osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami – Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. Wykonawca oznaczy we własnym zakresie i na swój koszt miejsca realizowanego zadania umieszczając stosowne tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną terenu budowy oraz najbliższego otoczenia budowy. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji z lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Za dotrzymanie tego terminu uważa się datę i godzinę wpływu wadium na konto Zamawiającego w przypadku wadium w pieniądzu. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2014, poz.1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240). 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Gminę Rzezawa nr 35 8591 0007 0080 0000 0042 0024 z dopiskiem: Zabudowa (przykrycie), umocnienie rowów melioracyjnych na terenie kompleksu sportowego na działce nr 669/71 w miejscowości Krzeczów – etap I w ramach zadania pn.: „Budowa boisk sportowych, budynku szatniowo – sanitarnego wraz z infrastrukturą na terenie kompleksu sportowego na działce nr 669/71 w miejscowości Krzeczów, gmina Rzezawa”. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania z ofertą. 7. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie zawiązania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach o których mowa w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w sekretariacie pok. nr 24 – II piętro Urzędu Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa przed upływem terminu składania ofert z dopiskiem: Zabudowa (przykrycie), umocnienie rowów melioracyjnych na terenie kompleksu sportowego na działce nr 669/71 w miejscowości Krzeczów – etap I w ramach zadania pn.: „Budowa boisk sportowych, budynku szatniowo – sanitarnego wraz z infrastrukturą na terenie kompleksu sportowego na działce nr 669/71 w miejscowości Krzeczów, gmina Rzezawa” – przed upływem terminu składania ofert tj. 04.08.2020 r. do godz. 13,00 9. Gwarancje lub poręczenia należy wystawić na : Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa. 10. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty zgodnie na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b. 11. Potwierdzenie wpłaty wadium wnoszone w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego) zaleca się dołączyć do oferty. 12.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji można włożyć do koperty z ofertą jako odrębny dokument. 13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem Wykonawców, o których mowa w art. 46 ust. 4a u PZP. 14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 18. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 19. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunek bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 20. Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta Wykonawcy przygotowana na specjalnym druku (druk formularza oferty) załącznik do SIWZ + kosztorys ofertowy uproszczony (tzw. kalkulację własną kosztów wykonania przedmiotu umowy). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty wypełnione załączniki nr 9 lub 10 do SIWZ 4) Określenie podwykonawstwa – załącznik nr 11 5)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza również informacji o tych w postępowaniu, które stanowią załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ. 7) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza również informację o tych podmiotach w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców. 9) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 w/w ustawie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 w/w ustawie. Wraz ze złożeniem oświadczenia , Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Druk oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 10) Dowód wniesienia wadium ( jeżeli zostało wniesione w pieniądzu)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach