Przetargi.pl
Zabudowa obustronnej wyrywy brzegowej na rz. Babulówka w km 5+162 – 5 + 182 w m. Baranów Sandomierski, gm. Baranów Sandomierski

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabudowa obustronnej wyrywy brzegowej na rz. Babulówka w km 5+162 – 5 + 182 w m. Baranów Sandomierski, gm. Baranów Sandomierski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) „Zabudowa obustronnej wyrwy brzegowej na rz. Babulówka w km 5+162-5+182 w m. Baranów Sandomierski, gm. Baranów Sandomierski” Zakres zadania: a) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3 grunt kategorii III zabudowa wyrwy 100 m3, b) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 100 m3, c) Rozbiórka płotków faszynowych, wysokość płotka 25 cm zabudowa wyrwy 30 m, d) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3 grunt kategorii III zabudowa wyrwy 100m3¬, e) Wbijanie palisady młotem pneumatycznym, kołki i słupki Fi 12-14 cm, długości 2,0 m, grunt kategorii IV – 40 m, f) Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV zabudowa wyrwy 100m3, g) Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina zabudowa wyrwy 45m2, h) Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach, z kiszek, na włókninie, krata płotka 1.0x1.0 m, wykonanie z brzegu 45m2, i) Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub średniego 40 m3. 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzuje: - dokumentacja projektowa składająca się z: opisu technicznego, przedmiaru robót, mapy orientacyjnej, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty (zał. nr 1 do s.i.w.z.), Załącznik nr 4 *- Pełnomocnictwo Załącznik nr 5* - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów * jeżeli dotyczy Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach