Przetargi.pl
Roboty utrzymaniowe na rzece Mucha km 0+000 — 3+000 i od 3+000 - 8+000. Remont umocnienia skarpy na rzece Mucha w km 7+700 – 7+730

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty utrzymaniowe na rzece Mucha km 0+000 — 3+000 i od 3+000 - 8+000. Remont umocnienia skarpy na rzece Mucha w km 7+700 – 7+730
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty utrzymaniowe na rzece Mucha km 0+000 — 3+000 i od 3+000 - 8+000. Remont umocnienia skarpy na rzece Mucha w km 7+700 — 7+730 ROBOTA: • Rozebranie zniszczonego umocnienia skarpy na rzece Mucha wykonanego z płyt ażurowych - 60m2 • Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km(zakup i dowóz ziemi do uzupełnienia ubytków w skarpie rzeki) 3,0mx1,30m=3,90m2, 3,90mx30m=117m3 • Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (odl. transportu 15km) – 117m3 • Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3m - zabudowa dowiezionym gruntem ubytków w skarpie – 117m3 • Umocnienie skarpy rzeki włókniną syntetyczną (3,0mx30m=90m2) • Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" duża (materiał z rozbiórki) – 60m2 • Wykonanie podsypek, grubość 10cm, tłuczeń kamienny – 60m2 • Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5cm grubości, tłuczeń kamienny – 60m2x2 USŁUGA: • Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, miękki — 195m2 • Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad — 195m2 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzuje: - dokumentacja projektowa składająca się z: opisu technicznego, przedmiaru robót, mapy orientacyjnej, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Ww. dokumenty stanowią następujące załączniki do s.i.w.z.: - Zał. nr 4 – dokumentacja projektowa, - Zał. nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty (zał. nr 1 do s.i.w.z.), Załącznik nr 4 *- Pełnomocnictwo Załącznik nr 5* - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów * jeżeli dotyczy Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach