Przetargi.pl
Roboty utrzymaniowe na jazie zlokalizowanym na rzece Sanna w km. 31+489 w m. Zaklików gm. Zaklików pow. Stalowa Wola, polegające na odmuleniu niecki wypadowej jazu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty utrzymaniowe na jazie zlokalizowanym na rzece Sanna w km. 31+489 w m. Zaklików gm. Zaklików pow. Stalowa Wola, polegające na odmuleniu niecki wypadowej jazu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: 1) „Roboty utrzymaniowe na jazie zlokalizowanym na rzece Sanna w km. 31+489 w m. Zaklików gm. Zaklików pow. Stalowa Wola, polegające na odmuleniu niecki wypadowej jazu” Zakres zadania: a) Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki, przedsiębierne o pojemności łyżki 0.4·m3- 1325,00 m3 b) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III- 1325,00 m3 c) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III, spycharka 74·kW (100·KM) - 1325,00 m3 d) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale ponad 30 do 60·m, grunt kategorii III, spycharka 74·kW (100·KM) - 1325,00 m3 e) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III, miejsce wywózki wskazane przez inwestora- 1325,00 m3 f) Rozplantowanie spycharkami ziemi przywiezionej z wykopów kategoria gruntu I-IV- 1325,00 m3 g) Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III, obrobienie skarpy po wywiezieniu urobku i ściągnięciu materacy pod koparki -75,00 m2 h) Obsianie skarp w ziemi urodzajnej- 75,00 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty (zał. nr 1 do s.i.w.z.), Załącznik nr 4 *- Pełnomocnictwo Załącznik nr 5* - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów * jeżeli dotyczy Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach