Przetargi.pl
Dostawa mięsa i produktów mięsnych, drobiu

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza przetarg

 • Adres: 37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 631 34 43 , fax. 016 631 34 43
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  ul. Sanatoryjna 2
  37-620 Horyniec-Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 016 631 34 43, fax. 016 631 34 43
  REGON: 65013987800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.crr-horyniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i produktów mięsnych, drobiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem postępowania jest dostawa mięsa i produktów mięsnych, drobiu zwanych dalej towarem do Zamawiającego (loco - magazyn żywnościowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 1 i nr 2 do Formularza oferty – Specyfikacja cenowa Wykonawcy. 4.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje. 4.3. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, przy czym Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodzenia równoważności oferowanego produktu w stosunku do produktu wskazanego przez Zamawiającego). Wykonawca składający tzw. Ofertę równoważną ma obowiązek dopisać „produkt równoważny” obok nazwy producenta/ nazwy własnej oferowanego produktu w Specyfikacji cenowej). 4.4. Wymagania ogólne dla zamówienia: Dostarczane produkty żywnościowe muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz 4.4.1. Ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ; 4.4.2. Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego; 4.4.3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej . 4.5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone towary były świeże, pełnowartościowe, muszą spełniać wymagania dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz zgodnie z zasadami systemu HACCP. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość produktów przy danej dostawie. 4.6. Zamawiający wymaga, aby transport dostarczonych towarów odbywał się w warunkach zapewniających zachowanie ciągu temperaturowego zgodnego z zaleceniem producenta, wymogami sanitarnymi i HACCP, własnym transportem i na swój koszt. 4.7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy każdej dostawie złożenia dokumentu HDI (Handlowy Dokument Identyfikacyjny) wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4.8. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za całość i nienaruszalność dostarczonego towaru. 4.9. Realizacja zamówienia następować będzie na podstawie sukcesywnie składanych zamówień według bieżącego zapotrzebowania przez upoważnionego pracownika pocztą elektroniczną lub faksem, w których określi on każdorazowo ilości asortymentu danej dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i wniesienia zamówionego przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w jego siedzibie. 4.10. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień; Kod CPV: 15100000-9 - mięso i produkty mięsne, 15131500-0 – drób i produkty drobiowe. 4.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć ilościowych zamówienia. 4.12. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy ( o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach