Przetargi.pl
Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach

Gmina Rudnik ogłasza przetarg

 • Adres: 47-411 Rudnik, ul. Kozielska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 106 428 , fax. 032 4106418 wew. 123
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudnik
  ul. Kozielska 1
  47-411 Rudnik, woj. śląskie
  tel. 324 106 428, fax. 032 4106418 wew. 123
  REGON: 27625852300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-rudnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach”. Lokalizacja – Obręb Czerwięcice – działka nr 121,121/1 Zakres robót dotyczy wzmocnienia skarpy z płyt betonowych o wymiarach 1,5 x 3,0 x0,15m opartych na żelbetowej ławie o wymiarach 0,5 x 0,6 m. Posadowienie ściany 0,6 p.p.t. Całkowita długość ściany oporowej wynosi 45,0 m a wysokość 3,00 m. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót w tym sposób ich wykonania i zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. a) dokumentacji projektowej - który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ, c) przedmiarze robót ,który stanowi załącznik nr 11 SIWZ, Stosownie do treści art. 30 ust 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych ,stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ. 3.4 Pozostałe wymagania określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SIWZ. 3.5 Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art.30 ust.5 ustawy, należy do Wykonawcy. Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej znaki towarowe,nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem (równoważny) pod warunkiem ,że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę,jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy” lub równoważny”. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia,wskazana jest nazwa handlowa firmy,towaru lub produktu,Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów,czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych) ,identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar lub produkt–dopuszcza rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych,a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest opisywany przez odniesienie do norm europejskich ocen technicznych,aprobat ,specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych , to zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty (rozwiązania) równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ- zgodnie z art.30 ust 4 i 5 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, a nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania(arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013r. (syg.akt:KIO 2315/13). 3.6 Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione czynności były zatrudnienia przez Wykonawcę, lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r- Kodeksu pracy . Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych (tzn. wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określonych w przedmiarze robót ) - Wykonanie sposobem mechanicznym i/lub ręcznym wszystkich robót ziemnych i montażowych, w tym: ,wykopy, zasypywanie wykopów,transport ziemi, wykonanie sposobem mechanicznym i/lub ręcznym wszystkich robót związanych z wzmocnieniem skarpy z płyt betonowych. Obowiązek określony w ust.3.6 dotyczy także Podwykonawców. 3.7 Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy. (W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art.12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach.) 3.8 Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu: pisemne oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę,podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę – według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do umowy. Wymóg nie dotyczy między innymi następujących osób: kierujących budową,wykonujących obsługę geodezyjną,dostawców materiałów budowlanych. 3.8.1Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń wykonawcy lub ,podwykonawcy, (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu: 1) Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę lub,podwykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę wykonujących czynności, 2) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osób (tj. wskazanych w załączniku nr 3 innymi osobami lub osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania w zakresie pkt 3.6 oraz w zakresie warunków jeżeli były wymagane w SIWZ. 3) Zmiana wykazu osób o których mowa w pkt 2, nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca przedstawia jedynie korektę list osób oddelegowanych do wykonania niniejszej umowy do wiadomości Zamawiającego . 3.8.2Nieprzedłożenie przez wykonawcę, lub podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 3.8.3W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową inspekcję pracy. 3.9 Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 3.10 Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie ,jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy a także nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.22a w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w art.22 ust.1 b 3.11 Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w załączniku nr 8 tj. projekcie umowy o którym mowa w § 4 stanowiącym integralną część SIWZ. 3.13 Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.3 pkt.22 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach (tj Dz. U. z 2016poz.1987) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016. poz. 672 z późń.zm.). Gmina Rudnik nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, należy zatem uwzględnić konieczność wywozu odpadów poza teren Gminy Rudnik. 3.13 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu . a)Klauzula o następującej treści: W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę roboty, Zamawiający (Inwestor) zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, przy cenach jednostkowych nie wyższych niż ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym część oferty Wykonawcy. b)klauzulę zobowiązującą podwykonawcę do wystawienia faktury bezpośrednio po zakończeniu robót wykonanych w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 3.14.Załącznikiem do umowy o podwykonawstwo musi być: a)Kosztorys zawierający ceny jednostkowe, ilość oraz wartość robót, których wykonanie nastąpi w wyniku zawartej umowy o podwykonawstwo. Przedmiotowy kosztorys, musi być tożsamy z kosztorysem ofertowym złożonym przez Wykonawcę w zakresie numeracji pozycji kosztorysowych, opisu robót, jednostek miary. Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje kosztorysowe nie mogą być wyższe niż ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy, a ilość jednostek w poszczególnych pozycjach kosztorysowych nie może odbiegać od ilości jednostek w poszczególnych pozycjach kosztorysowych Wykonawcy. b)Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, c) warunkujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. 3.15 Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje . Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku gdy: a)wartość umowy o podwykonawstwo jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego. 3.16 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223800-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału. 6.2 Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie – jeżeli dotyczy. 6.2.1W przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru– pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, 6.2.2W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art.23 ustawy Pzp). 6.3Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy. 6.4 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). 6.5 Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej (zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ). 6.6.1 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu -wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Oświadczenie, składa każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego informacji (o której mowa w art.86 ust.5 ustawy pzp), dot. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach