Przetargi.pl
Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw, siłownie plenerowe.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 43150 Bieruń, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 307 42 17; 307 22 17
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Rynek 14
  43150 Bieruń, woj. śląskie
  tel. 32 307 42 17; 307 22 17
  REGON: 24062579000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bosir.bierun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw, siłownie plenerowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I ogólna 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji kody pomocnicze: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw, siłownie plenerowe. 3. Przedmiot zamówienia A) Przedmiotem zamówienia jest: a) Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw oraz siłownie plenerowe przy ulicy: Chemików, Borowinowej, Kamiennej, Mieszka I, Kopańskiej, Polnej, Łysinowej oraz wykonanie wylewanej nawierzchni poliuretanowej przy ul. Kopańskiej Zastosowane materiały winny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania na placach zabaw oraz aprobaty techniczne i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i UE. b) Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach montażowych. B) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach do SIWZ: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; - Wzór umowy. C) Warunki i wymagania. 1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia (umowy) zrównanej z okresem rękojmi za wady wynosi min. 36 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia (umowy). 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę (siłami własnymi Wykonawcy) kluczowych części zamówienia. 3. Zamawiający nie przewiduje: udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223800-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 4000,00 zł. Zasady, formy i termin wnoszenia wadium określa SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia Wykonawcy warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu (na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1,7 ustawy pzp, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, innych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału). Oświadczenia, o jakich mowa wyżej , Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej w ofercie, za wyjątkiem oświadczenia o którym mowa poniżej. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka przetargi): informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp tj. informacje podawane na otwarciu ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp tj.: o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Zawartość oferty: 3.1 Wypełniony formularz ofertowy. 3.2 Dokumenty szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej. 3.3 Oświadczenia, zobowiązania. 3.4 Pełnomocnictwa w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, w przypadku reprezentacji Wykonawcy przez pełnomocnika oraz w przypadku uczestnictwa w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie. 3.5 Informacje w zakresie wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach