Przetargi.pl
Zabezpieczenie ratownicze na pływalni MOSiR Mielec przy ul.Powstańców Warszawy oraz basenów przy ul.Solskiego w 2016r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Ludwika Solskiego 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 7881107 , fax. 017 7884765
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu
  ul. Ludwika Solskiego 1 1
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 017 7881107, fax. 017 7884765
  REGON: 00032922000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie ratownicze na pływalni MOSiR Mielec przy ul.Powstańców Warszawy oraz basenów przy ul.Solskiego w 2016r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zabezpieczenie ratownicze na 2a) pływalni przy ul.Powstańców Warszawy poprzez dyżur 1 ratownika w okresie 02 stycznia - 10 lipca oraz 25 lipca- 31 grudnia 2016r.., w godz.7.00-22.00 /poniedziałek - sobota/ , 8.00 - 22.00 / niedziela/ oraz oraz ewentualne zastępstwa ratowników będących pracownikami zamawiającego. 2b) basenach odkrytych przy ul.Kusocińskiego poprzez dyżury min.6 ratowników w okresie 1 czerwca - 23 czerwca w godz. 13.00-19.00 oraz 24 czerwca - 4 września 2016r., w godz.10.00 - 19.00..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713172005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.mielec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach