Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2016 roku

Gmina Pysznica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-403 Pysznica, ul. Wolności 322 pok. nr 24
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8410004 , fax. 15 8410017
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pysznica
  ul. Wolności 322 pok. nr 24
  37-403 Pysznica, woj. podkarpackie
  tel. 15 8410004, fax. 15 8410017
  REGON: 83040911700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pysznica.bip.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Pysznica w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do urządzeń i obiektów Gminy Pysznica, w szczególności dotyczy: budynków Urzędu Gminy Pysznica, Ośrodków Zdrowia w Pysznicy i Jastkowicach, klubów sportowych i innych obiektów sportowo - rekreacyjnych, domów ludowych i innych obiektów oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pysznica. Szczegółowe informacje dotyczące poszczegó1nych punktów poboru w zakresie zawartych umów, lokalizacji, stosowanej taryfy, mocy itd. zostały przedstawione w załączonych dokumentach o nazwie: a/ wykaz punktów poboru energii elektrycznej do budynków i obiektów w gminie Pysznica w 2015 roku - załącznik nr 1a do siwz. b/ wykaz punktów oświetlenia ulicznego w gminie Pysznica w 2015 roku - załącznik nr 1b do siwz. Szacunkowe zbiorcze zapotrzebowanie na energię na okres trwania zamówienia (12 miesięcy) wynosi w przybliżeniu 500 tysięcy kWh. Poniżej przedkładam zestawienie średniego rocznego poboru energii dla wszystkich obiektów i urządzeń w gminie Pysznica obliczone na podstawie faktur z okresu od 1 stycznia do 25 listopada 2015 r. Nazwa odbiorców Gminy Pysznica Zużycie energii kWh Budynki i obiekty i urządzeń Dzienne 11 075 Nocne 90 552 Całodobowe 101 627 Oświetlenie uliczne Dzienne 231 034 Nocne189 014 Całodobowe 420 048 Razem Dzienne 242 109 Nocne 279 566 Całodobowe 521 675 Podana powyżej wartość jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą lub jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej. Obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A. 2. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3. Miejsce dostawy i usług: Gmina Pysznica. 4. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 14 000 do 207 000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pysznica.bip.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach