Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa ryb i konserw rybnych, mrożonych warzyw oraz owoców dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Romana Dmowskiego 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 642 63 82, 842 50 97 , fax. 15 844 79 97
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
  ul. Romana Dmowskiego 1 1
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 642 63 82, 842 50 97, fax. 15 844 79 97
  REGON: 00566029600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://stalowawola.naszops.pl/bip/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa ryb i konserw rybnych, mrożonych warzyw oraz owoców dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sukcesywna dostawa ryb i konserw rybnych, mrożonych warzyw oraz owoców dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku. 2. Kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb 15331170-9 - Warzywa mrożone 15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane 3. Ogólna charakterystyka zadania: 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia własnym transportem, na swój koszt i dokonać jego rozładunku oraz wydać osobie upoważnionej pod adresem: Kuchnia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 29A 2) Dostawa raz w tygodniu do godziny 8:00 rano w dni pracy Kuchni przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w ilościach jednostkowych zgłaszanych przy dostawie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym termin dostawy. 3) Cechy dyskwalifikujące dla warzyw i owoców mrożonych: oznaki rozmrożenia - zbrylone i wyczuwalne kostki lodu lub zmrożony w bryły produkt. Opakowania szczelne bez uszkodzeń, zapach czysty typowy dla danego rodzaju. Termin przydatności do spożycia : na opakowaniu. Cechy dyskwalifikujące dla ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb: oznaki rozmnożenia, zapach czysty typowy dla danego rodzaju. Termin przydatności do spożycia: na opakowaniu. 4. Produkty wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia: 1) Produkty winny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych ułatwiających przenoszenie i transport. 2) Produkty winny być posegregowane asortymentem w celu zachowania ich kształtu, wyglądu, zapachu, aby zapobiec deformacji, zgnieceniu, połamaniu, zmieszaniu zapachów, czy uszkodzeniu, rozdarciu opakowań. 3) Produkty winny być z aktualnym terminem ważności do spożycia minimum 14 dni od daty dostawy. 4) Produkty winny być świeże, w nienaruszonym stanie. Poszczególne produkty w opakowaniach nieotwierane i nieujmowane. 5) Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy w przypadku: stwierdzenia nieświeżości dostarczanego artykułu; dostarczenia innego asortymentu niż zamówiony; dostarczenia artykułów w terminie nie uzgodnionym z Zamawiającym; dostarczenia ilości artykułów niezgodnych z zamówieniem. 6) W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczanym asortymencie, Zamawiający odmówi jego przyjęcia oraz telefonicznie zgłosi reklamacje Wykonawcy. 7) W przypadku ujawnienia wad jakościowych artykułów, których nie można było stwierdzić w chwili dostawy, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) w terminie od 2 godzin do 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego (Zgodnie z deklaracją Wykonawcy), nie dłużej niż w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji. 8) W przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego na reklamację, Zamawiający będzie miał prawo zakupić na koszt Wykonawcy produkty będące jej przedmiotem. 9) Wszelkie koszty związane z realizacją reklamacji ponosi Wykonawca. 10) Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem ilościowym i jakościowym; Wykonawca odpowiedzialny jest za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia; określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. każdy produkt winien być wytworzony zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2015 poz. 594 ze zm.) oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. 11) Każda faktura będzie zawierała wykaz dostarczonych produktów. 12) Do każdorazowej dostawy Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokument np. W-Z. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://stalowawola.naszops.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach