Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminy Zagórz

Gmina Zagórz ogłasza przetarg

 • Adres: 38-540 Zagórz, ul. 3 Maja 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4622062 , fax. 013 4622062
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagórz
  ul. 3 Maja 2 2
  38-540 Zagórz, woj. podkarpackie
  tel. 013 4622062, fax. 013 4622062
  REGON: 37044077800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Gminy Zagórz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości do 38 000 dm3 w temperaturze referencyjnej produktu 15°C do zbiornika naziemnego będącego własnością Zamawiającego, zlokalizowanego w Zagórzu przy ul. Bieszczadzkiej w godzinach od 8.00-15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.). Dostawa będzie się odbywała wg bieżących potrzeb Zamawiającego, przy czym wielkość dostawy wynosić będzie od 2500 do 4500 dm3 (średnio raz na dwa miesiące). 1) Olej napędowy, będący przedmiotem zamówienia, musi odpowiadać polskim normom jakościowym określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014, poz. 1728 ze zm.), ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 775, ze zm.) oraz wydanych na podstawie powyższych ustaw rozporządzeniach, w tym w szczególności rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1058). - Olej napędowy PN-EN 590 +A1:2011. 2) Dowóz paliwa nastąpi z miejsca jego produkcji lub przechowywania do siedziby Zamawiającego. 3) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw ON do stacji paliw Zamawiającego i do realizowania jednostkowych dostaw ON w ciągu 3 dni od dnia zamówienia paliwa ON przez Zamawiającego złożonego telefonicznie, faxem lub drogą mailową. 4) Zamówione ilości ON, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym lub wynajętym transportem na jego koszt i ryzyko do stacji paliw Zamawiającego. 5) Wykonawca realizował będzie dostawy autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniającą wszelkie wymagania obowiązującego prawa w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2011 r. Prawo o miarach (Dz. U. Z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 ze zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie autocystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy, winien być wyposażony w legalizowane urządzenie pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do kontenerowej stacji paliw. Zarówno zbiornik jak i urządzenie pomiarowe w autocysternie winny posiadać ważne cechy legalizacyjne oraz komplet nieuszkodzonych plomb, nałożonych przez uprawniony organ oraz dopuszczenie UDT zbiornika. 6) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć każdorazowo przed każdym rozładunkiem autocysterny komplet dokumentów zawierający co najmniej świadectwo jakości produktu oraz dyspozycję dostawy /kartę nalewu/ zawierającą co najmniej pełną nazwę produktu i nr normy, której produkt odpowiada, oraz ilość dostarczonego produktu wraz z adnotacją o temperaturze nalewu oraz potwierdzenie obowiązujących aktualnie cen hurtowych oleju napędowego u producenta - publikowanych na jego stronach internetowych. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przed rozładunkiem autocysterny kontroli wstępnej obejmującej: a) sprawdzenie czy autocysterna nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub śladów wycieków, b) sprawdzenie stanu i czystości przewodów spustowych autocysterny, c) sprawdzenie stanu napełnienia zbiorników autocysterny, d) pobranie próbek paliwa z każdego zaworu spustowego autocysterny w celu dokonania oceny wzrokowej, czy paliwo jest klarowne, bez zawiesin, osadów, ciał stałych lub wody, e) wykonanie testu na obecność oleju opałowego. Graniczna wielkość do której pobiera się próbki to ok. 20 dm3. 8) Odbiory dostarczonego ON będą następowały na stacji paliw Zamawiającego przez komisję, w skład której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego i osoba dostarczająca ON. 9) Faktyczna ilość dostarczonego paliwa zostanie ustalona na podstawie wskazań licznika Wykonawcy. 10) Podczas przelewania paliwa z cysterny do zbiorników stacji paliwa Zamawiającego zostanie pobrana i zabezpieczona odpowiednia ilość próbek oleju napędowego z każdego zasobnika cysterny, które mogą zostać przekazane do badania ich jakości w wybranym przez Zamawiającego laboratorium. W przypadku wyniku negatywnego (jakość odbiegająca od zadeklarowanej w świadectwie jakości),wszelkimi wynikającymi z tego kosztami zostanie obciążony Wykonawca. 11) Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku dostawy niezgodnej z zamówieniem lub ustaleniami umowy w szczególności, co do ilości paliwa, jego parametrów, czasu dostawy, rozpoczęcie wyładunku w czasie uniemożliwiającym zakończenie dostawy przed godziną 15.00. 12) Podana ilość paliwa - 38 000 dm3, stanowi ilość nieprzekraczalną, jaką Zamawiający może zakupić w okresie udzielonego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek banku: Bank PEKAO S. A. I Oddział w Sanoku Nr rach. 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489. Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą. 4. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zagorz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach