Przetargi.pl
„Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)” – Część 1

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni we Włocławku ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (54) 23 02 037 , +48 (54) 23 02 038
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni we Włocławku ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (54) 23 02 037 , +48 (54) 23 02 038
  REGON: 368302575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodypolskie.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)” – Część 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)” - część 1 obejmujące zakresem: 1)Podwyższenie lewego brzegu rzeki Słupianki w km 4+932-5+810: Z uwagi na niedostateczną ilość miejsca na usypanie wału wzdłuż lewego brzegu rzeki (równolegle do rzeki przebiega trasa drogi osiedlowej, zapewniającej dojazd do posesji) należy lewy brzeg podwyższyć do takiej wysokości przy której szerokość nasypu górą będzie miała minimum 3,0 m, co umożliwi jego odpowiednie zagęszczenie i zapewni stateczność oraz dostęp do rzeki w celu jej konserwacji. Istniejący na lewym brzegu nasyp zostanie podwyższony o 0-1,0 m i poszerzony do 3,0 m. Dotychczasowa stożkowa grobelka zostanie rozebrana, a grunt (po zdjęciu darni) wbudowany zostanie w nasyp projektowany. Brakujący grunt będzie dowieziony z zewnątrz. 2) Parapet w postaci ścianki szczelnej winylowej z oczepem żelbetowym w km 5+280-5+800: Na lewym brzegu rzeki Słupianki w km 5+280-5+800, gdzie z uwagi na brak miejsca nie było możliwości jego podwyższenia do wymaganej wysokości, zaprojektowano parapet w formie ścianki szczelnej z grodzic wykonanych z twardego polichlorku winylu modyfikowanego stabilizatorami udarności, termicznymi i UV długości 2,0 m, z oczepem żelbetowym o wymiarach 1,0 x 0,35 m. Na ściankę dobrano grodzice o szerokości przekroju 460 mm, wysokości 130 mm, grubości ścianki 5,5 mm oraz maksymalnym, dopuszczalnym momencie zginającym 15,3 kN/m. W celu umożliwienia odpływu wody z zawala po przejściu fali powodziowej na rzece Słupiance w ściance szczelnej należy wykonać kanały filtracyjne poprzez zabicie co 10 m jednego brusa krótszego tj. o długości 1,0 m zamiast 2,0 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany, przedmiar robót) i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga! Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Projekt budowlany. Dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając między innymi niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Efekty robót powinny być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego m.in. na poniższych regułach: użyteczność dla osób o różnej sprawności, elastyczność w użytkowaniu, proste i intuicyjne użytkowanie, czytelna informacja, wygodne użytkowanie bez wysiłku, wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 2. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami ustaw: z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.), 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody, tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy); ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu . Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien wnieść przed złożeniem oferty. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ((Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. roboty ziemne i konstrukcyjne wykonywane metodą mechaniczną lub ręczną w zakresie realizacji Zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)” – Część 1 . Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 01.10.2018 r. do godz. 10:00 w kwocie 20.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (fakultatywnie jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo (fakultatywnie jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach