Przetargi.pl
Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk ogłasza przetarg

 • Adres: 09100 Płońsk, ul. Płocka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 622 691 , fax. 023 663 13 40
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
  ul. Płocka 39
  09100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 236 622 691, fax. 023 663 13 40
  REGON: 13037784700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plonsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia. Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku. 3.1. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego z elementami towarzyszącymi, budowa placu do gier i zabaw oraz wykonanie robót remontowo - budowlanych w płońskich szkołach: Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Szkolnej 30, Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. ks. Romualda Jaworskiego 25 oraz Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Grunwaldzkej 67. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót remontowo-budowlanych składających się z 7 zadań obejmujących 2 części: CZĘŚĆ I. ROBOTY ZEWNĘTRZNE 1. Budowa boiska sportowego z elementami towarzyszącymi na działce nr ewid. 268/7 i 269 przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej 30. Zadanie obejmuje budowę boiska sportowego wraz z elementami towarzyszącymi przy SP nr 2 na działce nr ewid. 268/7 i 269, położonych w Płońsku przy ul. Szkolnej 30. 2. Budowa placu do gier i zabaw na działce nr ewid. 119 i 120 przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej 67. Zadanie obejmuje budowę placu do gier i zabaw przy SP nr 4 na dz. nr ewid. 119 i 120 położonych w Płońsku przy ul. Grunwaldzkiej 67. CZĘŚĆ II. ROBOTY WEWNĘTRZNE a) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 PRZY UL. SZKOLNEJ 30 1. Remont dużej sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul. Szkolnej 30; Zadanie obejmuje remont dużej sali gimnastycznej w SP nr 2 na działce nr ewid. 268/7 położonej w Płońsku przy ul. Szkolnej 30. Sala sportowa jest budynkiem wolnostojącym połączonym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym. Przedmiotem remontu będzie remont podłogi w sali gimnastycznej, montaż nowej wentylacji a także wymiana drzwi oraz prace wykończeniowe (prace malarskie). 2. Remont małej sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul. Szkolnej 30; Zadanie obejmuje remont małej sali gimnastycznej przy SP nr 2. Przedmiotem remontu będzie wymiana podłogi w sali gimnastycznej, starych okien i drzwi wejściowych na salę. b) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 PRZY UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 4 1. Remont pomieszczenia siłowni w SP nr 3 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 4. Zadanie obejmuje remont pomieszczenia siłowni w SP nr 3 na działce nr ewid. 636/2 położonej w Płońsku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 4. Przedmiotem remontu będzie wymiana posadzki, instalacji sanitarnych (wod.- kan. oraz c.o.), instalacji elektrycznej oraz prace tynkarsko-malarskie. 2. Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej oraz wyposażenia sali sportowej w sprzęt sportowy (min. kosze, drabinki, bramki) w SP nr 3 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 4. Zadanie obejmuje zakup sprzętu do wewnętrznej siłowni oraz wyposażenia sali sportowej w sprzęt sportowy (min. kosze, drabinki, bramki) w SP nr 3, położonej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 4. c) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 PRZY UL. KSIĘDZA ROMUALDA JAWORSKIEGO 25 I UL. GRUNWALDZKIEJ 67 Remont sali gimnastycznej w SP nr 4 przy ul. Księdza Romualda Jaworskiego 25; Zadanie obejmuje remont sali gimnastycznej w SP nr 4 na działce nr ewid. 95 położonej w Płońsku przy ul. Ks. Romualda Jaworskiego 25. Sala sportowa jest budynkiem wolnostojącym połączonym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym. Przedmiotem remontu będzie wymiana podłogi oraz stolarki, a także zakup 8 szt. ławek do sali gimnastycznej. Zakres przedmiotu zamówienia: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą prace remontowo budowlane, budowa boiska do gier i zabaw oraz budowa boiska sportowego, zakup i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej oraz wewnętrznej i wyposażenia sali sportowej w sprzęt sportowy, wymiana wentylacji w powyższych szkołach. Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarami i dokumentacją projektową. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy należy wykonać w dwóch etapach zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi stanowiącymi załączniki nr 1 do umowy nr 3a oraz nr 1 do umowy nr 3b. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności podstawowe (proste) w trakcie realizacji zamówienia:, tj. usuwania warstw ziemi, wymiany gruntu, umacniania, plantowania i humusowania skarp – dla części I zamówienia. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności podstawowe (proste) w trakcie realizacji zamówienia:, tj. proste czynności dotyczące demontażu urządzeń, stolarki, podłóg i skuwania tynków – dla części II zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4a - część I zamówienia i nr 4b - część II zamówienia do siwz. Przedmiot zamówienia jest realizowany z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017, Umowa Nr 2017/0281/1211/SubA/DIS/SZ z dnia 13.10.2017 r. i Aneks nr 1 z dnia 14.12.2017.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8. Wymagania dotyczące wadium. 8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.Część I. Roboty zewnętrzne – 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), 2. Część II Roboty wewnętrzne – 15 000, 00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 8.3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Płońsku Nr rachunku 73 8230 0007 0004 5636 2000 0003 na przelewie bankowym należy wskazać tytuł przedmiotu zamówienia: Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku – Część I, Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej w Płońsku – Część II, (tj. ze wskazaniem na którą część zamówienia Wykonawca wpłaca wadium) Znak: AZ.ZP.271.9.2018 8.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.6. Wadium jest zwracane zgodnie z art. 46 ust. 1 i ust. 1 a Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Po wyborze najkorzystniejszej oferty, najpóźniej na 3 dni robocze przed podpisaniem umowy Wykonawca/-cy przedstawi/ą Zamawiającemu do uzgodnienia i zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy nr 3a - dla części I zamówienia i załącznik nr 1 do umowy nr 3b - dla części II zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach