Przetargi.pl
Wykonanie usług polegających na konserwacji sygnalizacji świetlnej na 8 skrzyżowaniach dróg w Żyrardowie i jednym skrzyżowaniu z sygnalizacją ostrzegawczą (wyjazd Straży Pożarnej) oraz naprawy sygnalizacji świetlnej po zaistniałych kolizjach, awariach, kradzieżach itp.

Miasto Żyrardów ogłasza przetarg

 • Adres: 96300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 858 15 67 , fax. 46 858 15 11
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Żyrardów
  Plac Jana Pawła II 1
  96300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 46 858 15 67, fax. 46 858 15 11
  REGON: 75014865000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zyrardow.pl; www.bip.zyrardow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług polegających na konserwacji sygnalizacji świetlnej na 8 skrzyżowaniach dróg w Żyrardowie i jednym skrzyżowaniu z sygnalizacją ostrzegawczą (wyjazd Straży Pożarnej) oraz naprawy sygnalizacji świetlnej po zaistniałych kolizjach, awariach, kradzieżach itp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg w Żyrardowie oraz naprawy sygnalizacji świetlnej po zaistniałych kolizjach, awariach, kradzieżach itp. Sygnalizacja znajduje się na następujących skrzyżowaniach ulic: 1) Limanowskiego -1 Maja 2) Limanowskiego – Narutowicza 3) Limanowskiego – Kościelna 4) Limanowskiego - Środkowa 5) Al. Partyzantów – Okrzei 6) Al. Partyzantów – Mireckiego 7) Środkowa – Mireckiego 8) 1 Maja - Okrzei 9) 1 Maja przy wyjeździe ze Straży Pożarnej Konserwacja bieżąca obejmuje robociznę, materiały i sprzęt w zakresie: 1. Monitorowania na bieżąco stanu technicznego sygnalizacji świetlnej oraz usuwania stwierdzonych bądź zgłoszonych usterek. 2. Utrzymywania w sprawności urządzeń sterowniczych w tym: usuwanie wszelkich zakłóceń, awarii, na zgłoszenia telefoniczne. 3. Utrzymywania bieżącego konstrukcji wsporczych z latarniami sygnalizacyjnymi, kabli sterowniczych i zasilających. 4. Utrzymywania powierzonych urządzeń w stanie czynnym i sprawnym technicznie. 5. Utrzymania szczelności szaf sterowniczych i osprzętu. 6.Dokonywania zgodnie z przepisami pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 7. Dokonywania zgodnie z przepisami pomiarów oporności izolacji kabli sygnalizacyjnych i zasilających. 8. Dwa razy w tygodniu sprawdzanie urządzeń sygnalizacyjnych wraz z konieczną wymianą uszkodzonych żarówek i drobnych elementów oraz czystości soczewek. 9. Utrzymania w należytym stanie czystości masztów i latarni sygnalizacyjnych. 10. Raz w roku malowania masztów sygnalizacyjnych i szaf sterowniczych. 11. Prowadzenia na bieżąco dla potrzeb Zamawiającego i kontroli dokumentacji wykonanych czynności w konserwowanych urządzeniach. 12. Dbania o hermetyczność urządzeń sygnalizacyjnych. 13.Przeprogramowania urządzeń sterowniczych wg dostarczanej dokumentacji stosownie do potrzeb. 14. Naprawy sygnalizacji uszkodzonej wskutek kolizji drogowych, awarii, kradzieży itp. robocizna i sprzęt z tym związane należy wkalkulować w cenę ryczałtową konserwacji natomiast materiały zostaną rozliczone wg cen ich zakupu i nie mogą być wyższe niż średnie ceny wg SEKOCENBUDU z kwartału poprzedzającego okres wykonywania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, nr rachunku 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171, z dopiskiem: „Wadium w przetargu na Wykonanie usług polegających na konserwacji sygnalizacji świetlnej na 8 skrzyżowaniach dróg w Żyrardowie i jednym skrzyżowaniu z sygnalizacją ostrzegawczą (wyjazd Straży Pożarnej) oraz naprawy sygnalizacji świetlnej po zaistniałych kolizjach, awariach, kradzieżach itp.”. Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował art. 45-46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymogu w tym kryterium.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku do oferty dołączyć należy ustanowione przez wykonawców pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa w ofercie podpisane przez siebie dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 6.2 SIWZ. Inne dokumenty, które mają zostać złożone przez Wykonawcę: 1) Referencje bądź inne dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych przez Wykonawcę w formularzu - wykaz wykonanych usług, mające na celu potwierdzenie posiadanego doświadczenia. 2) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwiescie tysięcy złotych 00/100). Dokument wymieniony w pkt 6.4. 1) (wykaz usług) oceniany będzie łącznie dla konsorcjum, jako podmiotu dysponującego potencjałem i doświadczeniem, na które składa się potencjał i doświadczenie jego poszczególnych członków.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach