Przetargi.pl
ZABEZPIECZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO PRZED EROZJĄ ORAZ ODPROWADZENIE WODY Z WĄWOZU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 111545L KRYNICE - DĄBROWA

Gmina Krynice ogłasza przetarg

 • Adres: 22-610 Krynice, Krynice 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6630225, 6630239 , fax. 084 6630225
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krynice
  Krynice 1 1
  22-610 Krynice, woj. lubelskie
  tel. 084 6630225, 6630239, fax. 084 6630225
  REGON: 95036893100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynice.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZABEZPIECZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO PRZED EROZJĄ ORAZ ODPROWADZENIE WODY Z WĄWOZU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 111545L KRYNICE - DĄBROWA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: ZABEZPIECZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO PRZED EROZJĄ ORAZ ODPROWADZENIE WODY Z WĄWOZU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 111545L KRYNICE - DĄBROWA od km 0+010 do km 0+757 i od km 1+150 do km 2+028 obejmujące: - Roboty przygotowawcze - Roboty ziemne - Przepusty - Umacnianie rowów - Poszerzenia - Podbudowa - Nawierzchnia - Zjazdy - Oznakowanie - Roboty wykończeniowe Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nien przewiduje się wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krynice.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach