Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji geodezyjnych regulacji stanu prawnego nieruchomości - XX części.

Gmina Miasto Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, Pl. Łokietka 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 4663000 , fax. 081 4663001
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lublin
  Pl. Łokietka 1 1
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 4663000, fax. 081 4663001
  REGON: 00059419800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji geodezyjnych regulacji stanu prawnego nieruchomości - XX części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnych regulacji stanu prawnego nieruchomości - XX części. I część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działki nr 9/4 o pow.0.0089 ha położonej w pobl.ul.Głuskiej (obr.1, ark.4), nr 1/3 o pow.0.0015 ha położonej przy ul.Świętochowskiego 150 (obr.1, ark.10) i nr 17/2 o pow.0.0507 ha położonej przy PKP (obr.1, ark.11), II część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działki nr 7/4 o pow.0.0498 ha położonej przy rzece Czerniejówce (obr.2, ark.7), III część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działek nr 5/2 o pow.0.1494 ha, nr 1/6 o pow.0.0246 ha i nr 1/7 o pow.0.0059 ha położonych przy ul.Kurantowej (obr.5, ark.2), IV część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zasiedzenia dla nieruchomości objętej KW Lublin 698, w tym dla działki nr 41 o pow.0.0871 ha, położonej przy ul.Lubartowskiej 66 (obr.7, ark.1), V część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działki nr 4/1 o pow.0.0668 ha, położonej przy ul.Lubartowskiej 79 (obr.7, ark.2), VI część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działki nr 12/5 o pow.0.0471 ha i nr 14/2 o pow.0.0439 ha, położonych w pobliżu ul.Doświadczalnej (obr.12, ark.3), VII część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działek nr 24 o pow.0.0982 ha, nr 25 o pow.0.1214 ha i nr 104/2 o pow.0.0528 ha położonych przy ul.Wołyńskiej (obr.14, ark.3), VIII część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działki nr 26 o pow.0.9888 ha, stanowiącej ulicę Janowską (obr.20, ark.7), IX część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działki nr 45 o pow.0.7303 ha, stanowiącej drogę dojazdową do ul.Janowskiej (stare torowisko) (obr.20, ark.4), X część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działki nr 7/1 o pow.0.2024 ha, położoną przy ul.Al.Zygmuntowskie 1a (obr.22, ark.1), XI część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działki nr 157 o pow.0.0783 ha (obr.25, ark.4) położonej przy ul.Pustowójtówny, XII część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działki nr 37/2 o pow.2.2746 ha stanowiącej ulicę Zana (obr.28, ark.2), XIII część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działek nr 140 o pow.0.3959 ha, nr 176 o pow.0.3523 ha, nr 213 o pow.0.3726 ha, nr 214 o pow.0.3161 ha, nr 458 o pow.0.9006 ha, nr 460 o pow.0.4608 ha, stanowiących ulicę Gajową oraz drogi dojazdowe do ul.Tulipanowej (obr.31, ark.5), XIV część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działek nr 11/1 o pow.0.0047 ha i nr 11/2 o pow.0.0233 ha stanowiących drogi dojazdowe do ul.Nałęczowskiej (obr.33, ark.10), XV część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa działek nr 24/4 o pow.0.3685 ha, nr 24/7 o pow.0.0442 ha, nr 24/8 o pow.0.0186 ha, nr 24/9 o pow.0.0499 ha, nr 24/14 o pow.0.0198 ha, nr 25/2 o pow.0.0392 ha, nr 25/3 o pow.0.0200 ha, nr 25/9 o pow.0.437 ha położonych na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej (obr.33, ark.4), XVI część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działki nr 37/13 o pow.0.2701 ha położonej przy ul.Dolna Panny Marii (obr.34, ark.6), XVII część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działki nr 5 o pow.1.3363 ha położonej przy rz.Bystrzycy (obr.43, ark.1), XVIII część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działki nr 50 o pow.0.0780 ha położonej przy ul.Zadębie 84 (obr.45, ark.2), XIX część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działki nr 76 o pow.0.0240 ha położonej przy ul.Dziubińskiej (obr.45, ark.3), XX część - opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego działki nr 416 o pow.0.1562 ha stanowiącej drogę dojazdową do ul.Głuskiej (obr.66, ark.1). 2. Zakres zamówienia określony w pkt. 1 obejmuje: 1) zgłoszenie prac geodezyjnych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie, 2) zebranie i analiza materiałów źródłowych, 3) badanie i rozliczenie ksiąg wieczystych, 4) opracowanie map stanu prawnego, 5) opracowanie dokumentów wymaganych przez Sąd Rejonowy do założenia księgi wieczystej na rzecz Skarbu Państwa, 6) sporządzenie dokumentacji do zasiedzenia, w przypadku braku udokumentowania prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości, w tym: a) udokumentowanie okresu zasiedzenia, w tym przedstawienie danych adresowych świadków mogących potwierdzić okres zasiedzenia, b) sprawdzenie adresów właścicieli przedmiotowej działki oraz działek sąsiednich (w przypadku zgonu - odszukanie spadkobierców), w Wydziale Spraw Administracyjnych, c) przedłożenie zaświadczenia lub kserokopii z księgi wieczystej, o ile grunt jest hipotekowany, d) przedłożenie zaświadczenia o niehipotekowaniu z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, jeżeli grunt jest niehipotekowany, e) przedłożenie poświadczonych kserokopii dokumentów z operatu z założenia ewidencji gruntów, w tym: ogłoszenia o rozgraniczeniu, protokoły ustalenia stanu władania, mapy, szkice polowe z pomiaru granic lub pierwsze mapy z założenia ewidencji, dokumenty z /białych teczek/ oraz dokumenty uwłaszczeniowe działek sąsiednich (akty własności, protokoły oraz szkice z uwłaszczenia), f) wystąpienie do USC o akty zgonu oraz sprawdzenie w metrykach dowodów osobistych czy osoba zmarła nie pozostawiła spadkobierców, w przypadku nabycia prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości, poprzez nabycie spadku, g) sprawdzenie, czy po osobach zmarłych nie toczyły się postępowania spadkowe w Sądach Powszechnych - w przypadku braku postępowań uzyskanie negatywnych zaświadczeń z Archiwum Sądu Rejonowego i Archiwum Państwowego, h) sprawdzenie dawnych ksiąg meldunkowych, dokumentów inspekcji budowlanych oraz rejestrów (kartotek) byłych mieszkańców m.Lublin - w przypadku ich braku uzyskanie negatywnych zaświadczeń z Archiwum Państwowego i Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Lublin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wniesienia wadium przez wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach