Przetargi.pl
Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Antolin, Pasieka, Węgliska, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie, gm. Modliborzyce

Gmina Modliborzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 23-310 Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8715079 , fax. 015 8717102
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Modliborzyce
  ul. Piłsudskiego 63 63
  23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie
  tel. 015 8715079, fax. 015 8717102
  REGON: 83040960800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.modliborzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Antolin, Pasieka, Węgliska, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie, gm. Modliborzyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 208 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Antolin, Pasieka, Węgliska, Wierzchowiska Pierwsze i Wierzchowiska Drugie, gm. Modliborzyce. Oczyszczalnie zlokalizowane będą na działkach indywidualnych w miejscowościach odpowiednio: - Wierzchowiska I - 107 szt. - Wierzchowiska II - 69 szt. - Antolin - 10 szt. - Pasieka - 12 szt. - Węgliska - 10 szt. Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z następujących elementów technologicznych: - rurociąg dopływowy ścieków PVC160 odpowiedniej długości, - osadnik odpowiedniej pojemności od 2000 l do 10000 l stanowiący monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiej gęstości z rurą wlotowa fi 110 mm, wyjmowanym filtrem z materiałem filtracyjnym na wylocie i wyposażeniem we włazy z pokrywami, - złoże biologiczne zanurzone o odpowiedniej pojemności od 2000 l do 10000 l stanowi monolityczny zbiornik z polietylenu j.w. wyposażony w ramy z rozpiętymi włóknami Politexu, które są podłożem dla bakterii tlenowych oraz zamontowany przy dnie ruszt z dyfuzorami drobnopęcherzykowymi i kompresorem powietrza, - studzienki rozdzielcze i napowietrzające jako monolityczne cylindry fi 300 odpowiedniej długości z polietylenu zaopatrzone w: szczelną zdejmowaną pokrywę fi 325, wlot fi 110 mm z deflektorem i odpowiednie wyloty fi 110 mm, - drenaż rozsączający składający się z ciągów drenarskich fi 110 z gładkich rur PCV odpowiedniej długości ułożonych w rozstawie co 1,50 m w obsypce o granulacji 20 x 40 mm zgodnie z rysunkami szczegółowymi, - przyłącze elektroenergetyczne NN kablowe YKY 3 x 4 mm2 odpowiedniej długości doprowadzające zasilanie do kompresora powietrza w złożu biologicznym. Dopuszcza się zastosowanie jedynie urządzeń o wymaganych w projekcie parametrach technicznych oraz pod warunkiem zastosowania elementów produkowanych przez producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z EN ISO 9001, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadających świadectwa zgodności z wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prawa Budowlanego (Dz. U. 156 poz. 1118), oraz posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa i odpowiedni atest dopuszczający Instytutu Higieny. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pierwszego uruchomienia wraz z pierwszym podaniem substratu bakteryjno- enzymatycznego w złożu biologicznym oraz przeprowadzenie instruktażu użytkowników w zakresie użytkowania oczyszczalni wraz z dostarczeniem instrukcji użytkowania a także wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej uzgodnionej z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Janowie Lubelskim. Roboty, o których mowa wyżej należy wykonać z materiałów Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324219
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 8.2 Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 8.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 8.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział Modliborzyce Nr 92 8717 1123 2010 1000 2118 0001 8.5 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 8.6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce w sekretariacie- pokój nr 8 lub dołączyć do oferty. 8.7 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.modliborzyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach