Przetargi.pl
Wywóz nieczystości płynnych z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 15110 Białystok, ul. Kombatantów
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 539 800 , fax. 856 539 800
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
  ul. Kombatantów 4
  15110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 539 800, fax. 856 539 800
  REGON: 5000147200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lech.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz nieczystości płynnych z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach ze zgromadzonych w nich ścieków oraz wywiezienie ich do punktu zlewnego należącego do „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o. znajdującego się przy ul. Produkcyjnej 102 – oczyszczalnia ścieków w Białymstoku (odległość ok. 22 km). 2. Przewidziana maksymalna ilość odcieków w okresie realizacji zamówienia: 12 000 Mg, w tym nieczystości bytowe w ilości 600 Mg i nieczystości przemysłowe w ilości 11 400 Mg. Przewidywana dobowa ilość ścieków przemysłowych waha się w granicach 0-200 Mg, jednakże w wyjątkowych sytuacjach Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia nawet do 600 Mg ścieków dziennie. Przewidywana miesięczna ilość ścieków bytowych do wywiezienia waha się w granicach 30-150 Mg. 3. Szczegółowe warunki wykonywania przedmiotu zamówienia określono we Wzorze Umowy (Tom II SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90410000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest z wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną decyzję Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydaną na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), każdy Wykonawca, bez odrębnego wezwania, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli Oferty w niniejszym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia – załącznik nr 4 do IDW.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach