Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Nowogródzka 5/1 w 2018r.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 15-489 Białystok, ul. Nowogródzka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 750 387 , fax. 856 750 387
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzienny Dom Pomocy Społecznej
  ul. Nowogródzka 5/1
  15-489 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 750 387, fax. 856 750 387
  REGON: 002349385
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ddps.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Nowogródzka 5/1 w 2018r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Nowogródzka 5/1 wyszczególnionych w „wykazie artykułów” stanowiących załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach