Przetargi.pl
Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów

Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16400 Suwałki, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 5628500 , fax. 0-87 5628507
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach
  ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 66
  16400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 0-87 5628500, fax. 0-87 5628507
  REGON: 29334400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskalina.suwalki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów dokonywana przez Wykonawcę trzy razy w tygodniu do godz. 1000 lub wg. potrzeb Zamawiającego, zaś dostawa mleka odbywać będzie się codziennie przez sześć dni w tygodniu (poniedziałek - sobota) do godziny 07:00. Produkty mleczarskie i tłuszcze będą dostarczane w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osoby upoważnione, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzu cenowym – załącznik nr 2. Szczegółowo określa SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz cenowy oraz projekt umowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach