Przetargi.pl
Wywóz nieczystości bytowo-komunalnych pochodzących z nieruchomości zarządzanych przez Gminę Miejską Kraków działającą poprzez Zarząd Budynków Komunalnych, w podziale na 4 części.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-828 Kraków, Os. Złotej Jesieni 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 616 6222 , fax. 12 616 6229
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Os. Złotej Jesieni 14 14
  31-828 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 616 6222, fax. 12 616 6229
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz nieczystości bytowo-komunalnych pochodzących z nieruchomości zarządzanych przez Gminę Miejską Kraków działającą poprzez Zarząd Budynków Komunalnych, w podziale na 4 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości bytowo-komunalnych w miarę potrzeb minimum jeden raz w tygodniu z gospodarstw domowych pochodzących z nieruchomości będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków działającą poprzez ZBK wymienionych w załączniku Nr 1 do umowy. W zakresie przedmiotu zamówienia będzie również: 1. regularne opróżnianie pojemników i wywóz worków do segregacji, wywóz gromadzonych tam odpadów, dostarczanie oraz odbiór pojemników i worków do segregacji zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy; 2. wywóz odpadów komunalno-bytowych pozostawionych poza pojemnikami w przypadku przepełnienia pojemników oraz uprzątnięcia i zabrania odpadów wysypanych w trakcie opróżniania pojemników; 3. naprawy oraz wymiany pojemników zużytych w czasie eksploatacji bądź uszkodzonych w trakcie ich opróżniania; 4. utrzymywanie pojemników w dobrym stanie sanitarnym; 5. wykonywanie raz na dwa miesiące dezynfekcji pojemników i altan śmieciowych. W przypadku niewykonania dezynfekcji przez Wykonawcę Zamawiający oprócz zastosowania kary umownej, wykona ją we własnym zakresie a kosztami obciąży Wykonawcę; (należy przyjąć, że ilość altan jest równa ilości nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 do umowy); 6. zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów przed świętami i w związku z porządkami wiosennymi; 7. wywóz śmieci wielkogabarytowych tj. różnego rodzaju przedmiotów, mebli, sprzętu domowego itp. z miejsc wytypowanych przez Zamawiającego (raz na dwa miesiące) - na pisemne zleceni. 2. Do obowiązku Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego należy wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne-bytowe w ilości, która zapewni należyte wykonanie usługi z nieruchomości będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków na terenie miasta Krakowa wymienionych w załączniku Nr 1 do umowy. Pojemniki zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/529/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, muszą posiadać oznaczenie zawierające: nazwę firmy, adres i nr telefonu Wykonawcy. Nieruchomości wymienione w załączniku 1 do umowy dodatkowo zostaną wyposażone w pojemniki (worki) do segregacji odpadów zgodnie z § 1 ust 10, 11 Uchwały Nr XLIII/529/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1 - Rejon I - maksymalna ilość mieszkańców - 1.250 Część 2 - Rejon II - maksymalna ilość mieszkańców - 960 Część 3 - Rejon III - maksymalna ilość mieszkańców - 3.860 Część 4 - Rejon VI - maksymalna ilość mieszkańców - 3.300 Ilość mieszkańców może ulegać zmianie, a ilość wykazana w załączniku nr 1 do umowy została ujęta na dzień 21 listopada 2012 r. Informacje dotyczące ilości osób, częstotliwości wywozu odpadów i liczby pojemników, będą przekazywane Wykonawcy pocztą elektroniczną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę do naliczania wynagrodzenia za dany miesiąc za wykonaną usługę przez Wykonawcę. Zamawiający będzie na bieżąco powiadamiał w formie pisemnej o zmianach w zasobach nieruchomości określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Podstawą zmian zapisów załącznika nr 1 do umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy przekazania lub przejęcia budynku oraz zmiana ilości osób (mieszkańców).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905132008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca musi wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu do składania ofert w wysokości: Część 1: 730,00 zł. Część 2: 560,00 zł. Część 3: 2.270,00 zł. Część 4: 1.940,00 zł. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wadium należy wnieść w sposób wyodrębniony, z wyraźnym wskazaniem kwoty wadium i części, której ona dotyczy (dla umożliwienia Zamawiającemu zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz zaleca się wnosić w postaci odrębnych dokumentów - dla każdej części zamówienia oddzielnie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbk.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach