Przetargi.pl
DOSTAWA DO CENTRUM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W ZAKOPANEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Tetmajera 31
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2012449 , fax. 018 2012449
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem
  ul. Tetmajera 31 31
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2012449, fax. 018 2012449
  REGON: 49272033900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tatrogrod.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Dom Dziecka

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA DO CENTRUM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W ZAKOPANEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA DO CENTRUM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W ZAKOPANEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PIĘCIU PAKIETACH: I. Mięso i wędliny II. Owoce i warzywa III. Pieczywo IV. Artykuły sypkie V. Artykuły nabiałowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tatrogrod.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach