Przetargi.pl
Wywóz i utylizacja odpadów medycznych z obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 453 338 , fax. 327 707 435
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
  ul. Chorzowska 38
  41-605 Świętochłowice, woj. śląskie
  tel. 322 453 338, fax. 327 707 435
  REGON: 31145085927000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz i utylizacja odpadów medycznych z obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wywóz i utylizacja odpadów medycznych z obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w ilości max 132 984 kg w okresie 24 miesięcy, w tym: Kod odpadu: 180102* – produkcja miesięczna max 30 kg, Kod odpadu: 180103* – produkcja miesięczna max 2 000 kg, Kod odpadu: 180104* – produkcja miesięczna max 3 500 kg, Kod odpadu: 180108* – produkcja miesięczna max 1 kg, Kod odpadu: 180109 – produkcja miesięczna max 10 kg. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisane w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. koncesje, zezwolenie lub licencje – uprawnienia do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem (odpowiedni dokument)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach