Przetargi.pl
Druk i oprawa trzech nakładów książek: Edmund Monsiel…, Teresa Murak…, Niezapomniane…

Muzeum Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 40-205 Katowice, ul. Tadeusza Dobrowolskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7799300-1, 32 2130866
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Śląskie
  ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1
  40-205 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 7799300-1, 32 2130866
  REGON: 00109412100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumslaskie.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i oprawa trzech nakładów książek: Edmund Monsiel…, Teresa Murak…, Niezapomniane…
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest druk i oprawa trzech nakładów książek: 1.1. Książka: Edmund Monsiel. Wieczna zagadka, ISBN 978-83-65945-03-7, 1) Format: 210 mm (szerokość) x 210 mm (wysokość) (blok po obcięciu), 2) Nakład: 300 egz., 3) Objętość: 76 stron, 4) Oprawa: miękka, kartonowa, frezowana, klejona; blok klejony; 1.2. Książka z płytą DVD: Teresa Murak. Jestem, ISBN 978-83-65945-02-0, 1) Format: 200 mm (szer.) x 260 mm (wys.) (netto po złożeniu), 2) Nakład: 700 egz., 3) Objętość: 80 stron + okładka z 1 zaklejonym skrzydełkiem (szer. skrzydełka: 190 mm); okładka: 4 strony; DVD – 1 szt., 4) Oprawa: miękka, kartonowa, frezowana, klejona; blok klejony; 1.3. Książka: Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku, ISBN 978-83-65945-04-4, 1) Format: 162 mm (szer.) x 235 mm (wys.) (blok po obcięciu), 2) Nakład: 1000 egz., 3) Objętość: min. 180 stron – max 184 strony + okładka + 2 wyklejki, 4) Oprawa: twarda, płócienna, suchy tłok, w wytłoczeniu wklejona fotografia, bigowana, grzbiet prosty, kapitałka czerwona, blok szyty nićmi. Szczegółową specyfikację techniczną każdego z ww. nakładów książek zawiera rozdz. IV ust. 1 SIWZ niniejszego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Miejsce dostawy: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice. 3. Termin gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy na przedmiot zamówienia. Termin gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dla każdego z nakładów odrębnie bez zastrzeżeń. 4. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2) Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i o ile jest to wiadome, należy wskazać wykaz proponowanych podwykonawców. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części (zakresu), którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 5. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób pracujących na stanowisku pracy przy obsłudze maszyn drukarskich i introligatorskich, wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi maszyn drukarskich i introligatorskich (dalej „personel”) będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.). 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia personelu – regulują zapisy wzoru umowy § 4 ust. 7-8. 3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 5 niniejszej sekcji (rozdz. IV ust. 7 SIWZ), oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - regulują zapisy wzoru umowy: § 4 ust. 8-9, § 8 ust. 2 pkt 2.6-2.7 oraz § 11 ust. 1 pkt 1.2. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 7. Oferty równoważne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w SIWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca może przedstawić ofertę równoważną, jednakże proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienie takie należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania, Zamawiający akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że przedmiot zamówienia spełnia równoważne wymagania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, na stronie na której zamieszczono SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa powyżej (rozdz. VII ust. 5 SIWZ) składa każdy z Wykonawców. Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Forma dokumentów: 3.1 Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w SIWZ rozdz. VII ust. 1 i 3 składane jest w oryginale (Załącznik nr 3 do SIWZ). 3.2 Dokumenty lub oświadczenia inne niż oświadczenie o którym mowa w SIWZ rozdz. VII ust. 1 i 3 (Załącznik nr 3 do SIWZ), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (nie dotyczy oferty którą składa się w oryginale). 3.3 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 3.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 4. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) wraz z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993). 5. Ofertę stanowi: 5.1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający cenę oferty, a także warunki realizacji zamówienia; 5.2. jeden egzemplarz książki - w celu dokonania oceny ofert w kryterium „Jakość”. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć (wykonany przez siebie) jeden egzemplarz książki o parametrach technicznych jak najbardziej zbliżonych do parametrów zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia, tzn. jeden egzemplarz książki (tylko jeden egzemplarz będzie brany pod uwagę przy ocenie oferty):  której środek publikacji został wydrukowany techniką druku offsetowego w co najmniej czterech kolorach (CMYK),  zawierającej ilustracje lub zdjęcia wykonane w co najmniej czterech kolorach (CMYK),  która została wykonana w oprawie twardej płóciennej + wyklejka, blok szyty, klejony. Egzemplarz książki (1 szt.) stanowi integralną część oferty. Wykonawca w celu potwierdzenia, że złożona wraz z ofertą książka została przez niego wykonana, musi przedstawić dowód. Dowodem może być wpis w stopce redakcyjnej lub inny dokument, który potwierdzi, że książkę złożoną wraz z ofertą wykonał Wykonawca. Zamawiający informuje, że dostarczona wraz z ofertą książka w celu dokonania oceny w kryterium „jakość” podczas badania może zostać uszkodzona. 6. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 6.1. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ oraz jeżeli dotyczy rozdz. VII ust. 3 SIWZ. 6.2. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty, względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 6.3. Dokumenty o których mowa w rozdz. XI ust. 3 SIWZ – jeżeli dotyczy, tj.: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) lub umowę – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach