Przetargi.pl
Wytyczenie i oznakowanie turystycznych szlaków oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Masłów, wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczeń przy głównych trasach wjazdowych wskazujących kierunek do Szklanego Domu. Zadanie realizowane w ramach projektu: Dworek Stefana Żeromskiego Szklany Dom Ikona regionu świętokrzyskiego.

Urząd Gminy Masłów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-001 Masłów, ul. Spokojna 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3110878 , fax. 041 3110836
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Masłów
  ul. Spokojna 2 2
  26-001 Masłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3110878, fax. 041 3110836
  REGON: 00054731300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.maslow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wytyczenie i oznakowanie turystycznych szlaków oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Masłów, wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczeń przy głównych trasach wjazdowych wskazujących kierunek do Szklanego Domu. Zadanie realizowane w ramach projektu: Dworek Stefana Żeromskiego Szklany Dom Ikona regionu świętokrzyskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wytyczenie i oznakowanie turystycznych szlaków oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Masłów, wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczeń przy głównych trasach wjazdowych wskazujących kierunek do Szklanego Domu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany będzie wykonać następujące świadczenia: 1. opracowanie koncepcji przebiegu planowanych szlaków i ścieżek 2. przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektów drewnianych obiektów małej architektury 3. wykonanie oznakowania szlaków i ścieżek wyszczególnionych w pkt. 1 do 4 (w części a zakres działań) załącznika nr 1 do SIWZ; 4. odnowienie oznakowania szlaków pieszych wyszczególnionych w pkt. 5 do7 (w części a zakres działań) załącznika nr 1 do SIWZ; 5. montaż w terenie drewnianych obiektów małej architektury 6. wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczeń przy głównych trasach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284727
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 122 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu jest wymagane wadium: Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę 6.000 zł (sześć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.maslow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach