Przetargi.pl
Zadanie nr 1 zakup wraz z dostawą 4 szt. komputerów biurowych i Zadanie nr 2 zakup wraz z dostawą 1 szt. drukarki laserowej z dupleksem i Zadanie nr 3 zakup wraz z dostawą 1 szt. drukarki laserowej

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1/24
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 041 3722955
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1/24 1/24
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 041 3722955
  REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie nr 1 zakup wraz z dostawą 4 szt. komputerów biurowych i Zadanie nr 2 zakup wraz z dostawą 1 szt. drukarki laserowej z dupleksem i Zadanie nr 3 zakup wraz z dostawą 1 szt. drukarki laserowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1 zakup wraz z dostawą 4 szt. komputerów biurowych o parametrach technicznych nie mniejszych niż: - procesor równoważny z Intel Pentium Dual Core E 6300 wykonany w technologii dwurdzeniowej, prędkość 2.8 GHz - dysk twardy - 300 GB - napęd - DVD +/- RW - pamięć RAM - 2 GB DDR2 - Oprogramowanie -MS Windows XP Professional PL, MS Office 2007 Basic PL - monitor LCD -17 - karta graficzna - zintegrowana - karta dźwiękowa - zintegrowana - mysz - optyczna USB, dwuprzyciskowa, rolka - klawiatura - typu QWERTY USB i Zadanie nr 2 zakup wraz z dostawą 1 szt. drukarki laserowej z dupleksem (druk dwustronny) Drukarka HP Laser Jet P2055d lub równoważna o parametrach nie mniejszych niż: - nominalna prędkość druku - 33.00 str./min - rozdzielczość w pionie - 1200.00 dpi - rozdzielczość w poziomie - 1200.00 dpi - normatywny cykl pracy - 50000.00 str./min - gramatura papieru - 60.000 g/m2 - pojemność podajnika papieru - 300.00 szt. - maks. pojemność podajników - 800.00 szt. - zainstalowana pamięć - 64.00 MB - maks. rozmiar nośnika - A4 - złącza zewnętrzne - USB 2.0 - gwarancja - minimum 12 miesięcy i Zadanie nr 3 zakup wraz z dostawą 1 szt. drukarki laserowej Drukarka HP Laser Jet P1102 lub równoważna o parametrach nie mniejszych niż: - nominalna prędkość druku - 18.00 str./min - rozdzielczość w pionie -600.00 dpi - rozdzielczość w poziomie - 600.00 dpi - normatywny cykl pracy - 5000.00 str./min - gramatura papieru - 60.000 g/m2 - pojemność podajnika papieru - 150.00 szt. - maks. rozmiar nośnika - A4 - złącza zewnętrzne - USB 2.0 - gwarancja - minimum 24 miesiące Wykonawca posiada prawo przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego. W takiej sytuacji warunkiem jest posiadanie przez asortyment równoważny takich samych lub lepszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w stosunku do produktu oryginalnego. W szczególności przez produkty równoważne rozumie się zamienniki charakteryzujące się pełną kompatybilnością z urządzeniami, w których mają być użytkowane jako materiały eksploatacyjne, a także posiadające nie gorsze niż produkt oryginalny parametry w zakresie wydajności. Zamawiający w celu stwierdzenia równoważności oferowanych produktów wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na produkty równoważne złączył do oferty: a) opis produktów równoważnych potwierdzający spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego b) dokument potwierdzający, że oferowane produkty równoważne odpowiadają wymaganiom Zamawiającego i są równoważne w stosunku do produktu oryginalnego wydany przez : -podmiot uprawniony do kontroli jakości oferowanych produktów równoważnych; lub -producenta oferowanych produktów równoważnych. Dokument musi wskazywać producenta i symbol produktu w stosunku do którego oferowany produkt spełnia warunek równoważności. Stwierdzenie równoważności nastąpi poprzez porównanie przez Zamawiającego treści specyfikacji wyrobu oryginalnego z treścią dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę, o których mowa powyżej . Z porównania treści dokumentów musi bezsprzecznie wynikać, że konkretny produkt równoważny posiada parametry nie gorsze niż produkt oryginalny w szczególności w zakresie wydajności określonej w specyfikacji produktu oryginalnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umkonskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach