Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Złota

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 28-425 Złota, 109/9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3561601 , fax. 041 3561648
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  109/9 109/9
  28-425 Złota, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3561601, fax. 041 3561648
  REGON: 00054533700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Złota
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez: 1) Przebudowa drogi gminej Nr 402001 T Biskupice - Złota - Graby od km 0+000 do km 3+433 2) Przebudowa drogi gminej Nr 402005 T Złota - Mała Wieś od km 0+000 do km 0+630 3) Przebudowa drogi gminej Nr 402004 T Pasieka - Źródła od km 0+000 do km 1+810 4) Przebudowa drogi gminej Nr 402025 T Chroberz -obok cmentarza- od km 0+242 do km 0+717 5) Przebudowa drogi gminej Nr 402009 T od drogi powiatowej do wsi Wojsławice od km 0+000 do km 0+795
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 40 000 zł w formie przewidzianej w art.45 ust.6 pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminazlota.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach