Przetargi.pl
Wyroby medyczne dla Stacji Dializ

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 41B
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3902314 , fax. 041 3902319
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Gimnazjalna 41B 41B
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3902314, fax. 041 3902319
  REGON: 26007645000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.konskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyroby medyczne dla Stacji Dializ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy - linii krwi - 2 pozycje. 2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy - kaniul tętniczych i żylnych - 7 pozycji. 2.3 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy - dializatorów - 5 pozycji. 2.4 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy - kapsuł - 1 pozycja. 2.5 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy - koncentratów do dializ - 3 pozycje. 2.6 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy - cewników naczyniowych do hemodializ -2 pozycje. 2.7 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy - opatrunków typu Pushban - 1 pozycja.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331815203
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zoz-konskie.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach