Przetargi.pl
Utworzenie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kielcach ul. B. Chrobrego 105 przekazanego z budżetu państwa jako dotacja celowa - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Szkoła Podstawowa Nr 18 ogłasza przetarg

 • Adres: 25-623 Kielce, ul. Bolesława Chrobrego 105
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3452764 , fax. 0-41 3452764
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 18
  ul. Bolesława Chrobrego 105 105
  25-623 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3452764, fax. 0-41 3452764
  REGON: 00069482400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp18-kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kielcach ul. B. Chrobrego 105 przekazanego z budżetu państwa jako dotacja celowa - w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zadanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres rzeczowy inwestycji został określony w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) - stanowiącym załącznik do SIWZ zwanym dalej dokumentacją. 2.Przedmiotem zamówienia jest utworzenie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kielcach ul. B. Chrobrego 105 przekazanego z budżetu państwa jako dotacja celowa - w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3.Zakres realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 3.1) opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysu uproszczonego 3.2) roboty budowlane: a) roboty ziemne b) demontaż nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska c) dostawę i montaż nowego sprzętu rekreacyjnego, d) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw, e) wykonanie nawierzchni syntetycznej, f) wykonanie zieleni towarzyszącej, g) wykonanie ogrodzenia placu zabaw h) inne roboty towarzyszące i) wykonie i montaż tablicy informacyjnej o utworzeniu placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp18-kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach