Przetargi.pl
Wynajem urządzenia do druku kolorowego przeznaczonego do niskonakładowej produkcji na żądanie wraz z oprogramowaniem.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3419100 , fax. 052 3608206
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  ul. Chodkiewicza 30 30
  85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3419100, fax. 052 3608206
  REGON: 34005769500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem urządzenia do druku kolorowego przeznaczonego do niskonakładowej produkcji na żądanie wraz z oprogramowaniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wynajem urządzenia do druku kolorowego przeznaczonego do niskonakładowej produkcji na żądanie wraz z oprogramowaniem. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 60 miesięcy. Datę rozpoczęcia przyjmuje się od daty zrealizowania dostawy pod względem ilościowym i jakościowym, potwierdzonej protokołem odbioru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ukw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach