Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g, usług pocztowych w obrocie zagranicznym oraz usług kurierskich dla Sądu Okręgowego w Toruniu oraz Sądu Rejonowego w Toruniu.

Sąd Okręgowy w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Piekary 51
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 6105600, 6105665 , fax. 0-56 6105
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Toruniu
  ul. Piekary 51 51
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 6105600, 6105665, fax. 0-56 6105
  REGON: 00057149300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://so.torun.pl/index.php?art_id=224
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g, usług pocztowych w obrocie zagranicznym oraz usług kurierskich dla Sądu Okręgowego w Toruniu oraz Sądu Rejonowego w Toruniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie - dla Sądu Okręgowego w Toruniu oraz Sądu Rejonowego w Toruniu - usług pocztowych w obrocie krajowym dla przesyłek o wadze powyżej 50g, usług pocztowych zagranicznych oraz usług kurierskich, polegających na: 1. Odbiorze, przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu: a) przesyłek listowych, w tym z potwierdzeniem odbioru, dalej zwanym PO ( nie rejestrowanych, rejestrowanych krajowych, rejestrowanych zagranicznych), b) paczek pocztowych, w tym z PO ( ekonomicznych , priorytetowych), c) nie doręczonych przesyłek ( zwrotów), d) przesyłek kurierskich. 2. Odbiór, przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek wykonywane będzie zgodnie z przepisami: a) ustawy z dnia 12.06.2003r.- Prawo pocztowe (t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 189 poz.1159 z późn. zm. ), b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13.10.2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795 z 2003 r. z późn. zm.), c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych ( Dz. U. Nr 5 poz. 34 z dnia 15.01.2004 r. z późn. zm. ), d) międzynarodowych przepisów pocztowych: ratyfikowana umowa międzynarodowa ogłoszona w dniu 8 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 206 z 2007 r., poz. 1494), Regulamin Poczty Listowej (Dz. U. Nr 108 z 2007 r. poz. 744), Regulamin dotyczący paczek pocztowych ( Dz. U. Nr 108 z 2007 r. poz. 745) w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym). e) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz. 1022 z 2003 r.), f) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 190, poz. 1277 z 2010 r.), 3. Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują: 1) przesyłki pocztowe w obrocie krajowym o wagach: a) 51 - 100 gram wymiar (A i B)*, b) 101 - 350 gram wymiar (A i B)*, c) 351 - 500 gram wymiar (A i B)*, d) 501 - 1000 gram wymiar (A i B)*, e) 1001 - 2000 gram wymiar (A i B)*, * Gabaryt A to przesyłki o wymiarach: Maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie przekracza 650 mm Gabaryt B to przesyłki o wymiarach: Maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie przekracza 900 mm 2) przesyłki pocztowe w obrocie zagranicznym o wagach: a) do masy 50 gram wymiar (A i B)* b) 51 - 100 gram wymiar (A i B)*, c) 101 - 350 gram wymiar (A i B)*, d) 351 - 500 gram wymiar (A i B)*, e) 501 - 1000 gram wymiar (A i B)*, f) 1001 - 2000 gram wymiar (A i B)* * Gabaryt A to przesyłki o wymiarach: Maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie przekracza 650 mm Gabaryt B to przesyłki o wymiarach: Maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie przekracza 900 mm 3) paczki o wagach: a) do 1 kg gabaryt (A i B)*, b) ponad 1 - 2 kg gabaryt (A i B)*, c) ponad 2 - 5 kg gabaryt (A i B)*, d) ponad 5 - 10 kg gabaryt (A i B)*, e) ponad 10 - 15 kg gabaryty (A i B)*, f) ponad 15 - 20 kg gabaryty (A i B)*, g) ponad 20 - 30 kg gabaryty (A i B)* * Gabaryt A to paczki o wymiarach: Maksimum - suma długości i największego obwodu- 1500 mm Gabaryt B to paczki o wymiarach: Maksimum - suma długości i i największego obwodu- 3000 mm 4) przesyłki kurierskie. 4. Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia mogą być kwalifikowane dla różnych przedziałów wagowych i rozmiarach zgodnie z formularzem cenowym. 5. Przywóz przesyłek nieodebranych jak i zwrotów dokonywany będzie do siedziby Zamawiającego codziennie w dni robocze ( poniedziałek - piątek) w godzinach od 7.45 - 8.30: - do Biura Podawczego Sądu Okręgowego w Toruniu - pok. nr 2 znajdującego się na parterze w budynku Sądu Okręgowego w Toruniu, ul. Piekary 51, - do Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Toruniu - pok. nr 7 znajdującego się na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 12/14. 6. Odbiór przesyłek dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego codziennie w dni robocze ( poniedziałek - piątek ) w godzinach od 1415 -1445 : - z Biura Podawczego Sądu Okręgowego w Toruniu - pok. nr 2 znajdującego się na parterze w budynku Sądu Okręgowego w Toruniu, ul. Piekary 51, - z Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Toruniu - pok. nr 7 znajdującego się na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 12/14. 7. Zamawiający wymaga, aby usługa dostarczania przesyłek świadczona była do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i za granicami. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił wzory oznakowania przesyłek rejestrowanych i/lub priorytetowych, które będą stosowane przy oznakowywaniu przesyłek listowych i paczek (dopuszcza się przekazanie Zamawiającemu wzoru pieczęci zastępującego w/w oznaczenia ). Zamawiający do oznakowania przesyłek dopuszcza możliwość wykorzystywania posiadanych maszyn frankujących. 9. Znaczek opłaty pocztowej zastąpi pieczęć wykonana wg wzoru dostarczonego przez Wykonawcę, bądź odcisk pieczęci maszyny frankującej. 10. Druki potwierdzenia odbioru przesyłki będą zapewnione przez Zamawiającego wg wzorów obowiązujących w sądownictwie. 11. Podane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ szacunkowe ilości przesyłek na rok 2011, służą do orientacyjnego określenia wielkości przedmiotu zamówienia. 12. Rozliczenia między Stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą z dołu tj. w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek, z zastrzeżeniem, iż obliczenia dokonuje się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego lub w formie przedpłaty ( maszyna frankującą). Okresem rozliczeniowym opłaty z dołu będzie okres miesiąca kalendarzowego..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://so.torun.pl/index.php?art_id=224
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach