Przetargi.pl
Usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym dla OReg WAM Bydgoszcz.

Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3782300 , fax. 0-52 378 28 91
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
  ul. Gdańska 163a 163a
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3782300, fax. 0-52 378 28 91
  REGON: 01126394600188
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym dla OReg WAM Bydgoszcz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym dla OReg WAM Bydgoszcz Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym w wydaniach ukazujących się w województwach: 1. kujawsko pomorskie - 280 modułów, 2. mazowieckie - 100 modułów, 3. pomorskie - 100 modułów 4. wielkopolskie - 200modułów, 5. łódzkie - 200modułow, Wielkość modułu co najmniej 45,8 mm x 57,5mmm. Gazety muszą ukazywać się codziennie od poniedziałku do soboty. Ad.1 kujawsko-pomorskie obejmujące swoim zasięgiem następujące miejscowości: Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Włocławek, Grudziądz, Brodnica. Ad.2 mazowieckie obejmujące swoim zasięgiem następujące miejscowości: Płock. Ad.3 pomorskie obejmujące swoim zasięgiem następujące miejscowości: Chojnice, Człuchów, Starogard Gdański, Ad. 4 wielkopolskie obejmujące swoim zasięgiem następujące miejscowości: Piła, Konin, Gniezno, Ad.5 łódzkie Na zlecenie Zamawiającego obejmujące swoim zasięgiem następujące miejscowości: Łódź, Zgierz, Łask, Kutno, Łęczyca, Wykonawca będzie zamieszczał komunikaty o przetargach, likwidacjach, postępowaniach ugodowych, zmianie siedziby, adresu do korespondencji, numerów telefonów, faksu itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 780000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnieisienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach