Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 86-141 Lniano, ul. Szkolna 13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5627969 , fax. 052 5627969
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
  ul. Szkolna 13 13
  86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5627969, fax. 052 5627969
  REGON: 00027008200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lniano.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45.000 litrów z możliwością zmniejszenia wielkości dostaw w związku z ograniczeniem zapotrzebowania na olej opałowy lub wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizację całości zamówienia dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: upust
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lniano.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach