Przetargi.pl
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do pracowni hemodynamicznej

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6100319 , fax. 56 6100306
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
  ul. Batorego 17/19 17/19
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6100319, fax. 56 6100306
  REGON: 87025227400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do pracowni hemodynamicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do pracowni hemodynamicznej w rozbiciu na zadania: Zadanie nr 1 - Cewniki balonowe niskoprofilowe, Zadanie nr 2 - Cewniki balonowe do krętych naczyń, Zadanie nr 3 - Cewniki balonowe pokrywane substancją antyproliferacyjną Paklitaxel, Zadanie nr 4 - Prowadniki angioplastyczne do udrożnień, Zadanie nr 5 - Stenty uwalniające rapamycynę, Zadanie nr 6 - Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające substancję antyproliferacyjną Everolimus, Zadanie nr 7 - Stenty stalowe powlekane substancją wychwytująca EPCs przeciwciałami anty hCD34, Zadanie nr 8 - Stentgrafty, Zadanie nr 9 - Cewnik do trombektomii naczyń wieńcowych, Zadanie nr 10 - Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, Zadanie nr 11 - Wkład do pompy strzykawkowej, Zadanie nr 12 - Prowadniki do przezzwężeniowego pomiaru gradientu ciśnień, Zadanie nr 13 - System do zamykania naczyń na zasadzie opatrunku kolagonowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331117101
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.med.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach