Przetargi.pl
Wynajem samochodu wraz z kierowcą do przewozu osób i sprzetu na ekipowe pobory krwi dla Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 845 557 , fax. 261 845 135
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
  ul. Koszykowa 78
  00-671 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 845 557, fax. 261 845 135
  REGON: 14013034600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem samochodu wraz z kierowcą do przewozu osób i sprzetu na ekipowe pobory krwi dla Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wynajem samochodu wraz z kierowcą do przewozu osób i sprzetu na ekipowe pobory krwi dla Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie. Świadczenie usługi polegało będzie na transporcie personelu i sprzętu medycznego na ekipę poboru krwi w obie strony na terenie danego województwa, pozostanie do dyspozycji „Zamawiającego” w czasie poboru krwi, świadczenie pomocy przy załadunku i rozładunku sprzętu i aparatury, wyjazdach samochodu zgodnie z harmonogramem ekip, również w soboty, oddzielnie przesyłanym na nr faksu wykonawcy min. z jednotygodniowym wyprzedzeniem. Na wykazie zostanie wyszczególniony dokładny adres ekipy oraz godzina podstawienia samochodu zgodnie z podaną niżej charakterystyką: Samochód do przewozu 8 osób + kierowca z konieczną oddzieloną przestrzenią ładunkową min. 5m3 Świadczenie usług odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb „Zamawiającego”. Wynajmowany pojazd musi posiadać aktualne badanie techniczne oraz ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) oraz mieć możliwość podłączenia na czas transportu skrzyni izotermicznej z krwią lub osoczem z zachowaniem temperatury transportu dla krwi: +6ºC do +8ºC, osocza: -30ºC. Napięcie dla skrzyni transportowej powinno wynosić 12V lub 240 V Wielkość zamówienia: 7500 km i 550 godzin postoju.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie zawierające informację czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (art. 91 ust. 3a ustawy) według wzoru na Załączniku Nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach