Przetargi.pl
Zakup i dostawa obłożeń pola operacyjnego, zestawów zabiegowych, serwet, fartuchów, pościeli, ustników, osłon, podkładów oraz pieluchomajtek dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-600 Grójec, Ks. Piotra Skargi
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 664 91 01 , fax. 48 664 21 81
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.
  Ks. Piotra Skargi 10
  05-600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. 48 664 91 01, fax. 48 664 21 81
  REGON: 14220354600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa obłożeń pola operacyjnego, zestawów zabiegowych, serwet, fartuchów, pościeli, ustników, osłon, podkładów oraz pieluchomajtek dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa obłożeń pola operacyjnego, zestawów zabiegowych, serwet, fartuchów, pościeli, ustników, osłon, podkładów oraz pieluchomajtek dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Część nr 1 – Podkłady Część nr 2 – Obłożenia chirurgiczne I Część nr 3 – Obłożenia chirurgiczne II Część nr 4 – Obłożenia chirurgiczne III Część nr 5 – Serwety Część nr 6 – Odzież medyczna I Część nr 7 – Pieluchomajtki Część nr 8 – Osłony Część nr 9 – Zestawy operacyjne Część nr 10 – Pościel jednorazowa Część nr 11 – Koc jednorazowy Część nr 12 – Ustnik Część nr 13 – Odzież medyczna II Część nr 14 – Odzież medyczna III Część nr 15 – Odzież medyczna IV
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Materiały informacyjne (katalogi, foldery, ulotki) oferowanego przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach