Przetargi.pl
Przygotowanie elektronicznych materiałów edukacyjnych obejmujących kluczowe zagadnienia z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji

Minister Cyfryzacji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-060 Warszawa, Królewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48222455731, - , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Minister Cyfryzacji
  Królewska 27
  00-060 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48222455731, -, fax. -
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mc.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie elektronicznych materiałów edukacyjnych obejmujących kluczowe zagadnienia z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów edukacyjnych obejmujących kluczowe zagadnienia z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji. Za pośrednictwem materiałów edukacyjnych mają zostać osiągnięte następujące cele: 1 przekazanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych; 2 nabycie i utrwalenie przez odbiorców materiałów edukacyjnych praktycznych umiejętności z zakresu przygotowywania danych w formatach otwartych. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków projektu Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja w ramach poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Zamówienie obejmuje przygotowanie zestawu materiałów edukacyjnych do zamieszczenia na portalu gov.pl, tj. Samouczka otwierania danych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32321300-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w formach wskazanych w art. 45 ust. 6 pkt. 1-5 Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Ministerstwa Cyfryzacji nr 81 1010 1010 0034 9213 9120 0000, z adnotacją: 21/MC/PN/19 - Wadium. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium przelewem zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty potwierdzenie dokonania przelewu. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: 5.1. Wykonawca winien przedłożyć odpowiednio dokument poręczenia lub gwarancji zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na rzecz Zamawiającego tytułem wadium w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 21/MC/PN/19, którego przedmiotem jest przygotowanie elektronicznych materiałów edukacyjnych obejmujących kluczowe zagadnienia z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji, ważnego przez okres związania ofertą określony w SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5.2. Oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w Kancelarii Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 z adnotacją: Departament Budżetu i Finansów, Wydział Zamówień Publicznych „zamówienia publiczne” 21/MC/PN/19- Wadium w postepowaniu przygotowanie elektronicznych materiałów edukacyjnych obejmujących kluczowe zagadnienia z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji. Kopię dokumentu zdeponowanego w Kancelarii, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę zaleca się dołączyć do oferty. 5.3. W przypadku składnia Oferty w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument", z zastrzeżeniem, że w przypadku wnoszenia wadium w formie dla której na podstawie przepisów szczególnych wymagane jest zachowanie pod rygorem nieważności formy pisemnej, dokument wniesienia wadium Wykonawca składa w Kancelarii Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie przy ul. Królewskiej 27. 6. Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 Pzp. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 oraz ust. 2 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w szczególności zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika musi być złożony w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - powyższy dokument należy zamieścić na Platformie. w zakładce „Korespondencja”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną