Przetargi.pl
Wynajem koparki kołowej oraz koparko- ładowarki kołowej wraz z obsługą operatorską do wykonywania robót ziemnych na terenie Gminy Kościelisko

Gmina Kościelisko ogłasza przetarg

 • Adres: 34511 Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 079 100
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kościelisko
  ul. Strzelców Podhalańskich 44
  34511 Kościelisko, woj. małopolskie
  tel. 182 079 100
  REGON: 49052655000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakoscielisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem koparki kołowej oraz koparko- ładowarki kołowej wraz z obsługą operatorską do wykonywania robót ziemnych na terenie Gminy Kościelisko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest : 3.1.1. CZĘŚĆ I- wynajem koparki kołowej o ładowności łyżki do 0,6m3 wraz z obsługą operatora posiadającego od-powiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do jej obsługi oraz prawidłowego wykonania prac będących przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie robót ziemnych na terenie Gminy Kościelisko. Ilość do przepracowania ok. 100 godzin w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r. Koszty transportu związane z dojazdem na wskazane przez Zamawiającego miejsca wykonywania robót zlo-kalizowane na terenie administrowanym przez Zamawiającego i z powrotem ponosi Wykonawca. Prace będą rozliczane za godzinę pracy koparko – ładowarki wraz z operatorem. Czas pracy rozpoczyna się od przyjazdu sprzętu na miejsce wykonywania robót wskazane przez Zamawiające-go. Warunki realizacji zamówienia: • Paliwo oraz inne materiały eksploatacyjne zapewnia Wykonawca. • Zakres i charakter pracy sprzętu wraz z operatorem Zamawiający określi każdorazowo z wyprze-dzeniem min. 24 godzin. • W przypadku awarii sprzętu Wykonawca na swój koszt zapewni podstawienie sprzętu zastępczego w czasie maksymalnie do 8 godzin od zgłoszenia awarii. • Transport sprzętu w miejsce realizacji zamówienia i z powrotem zapewnia Wykonawca na swój koszt. • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za eksploatację, obsługę i ochronę wynajmowanego sprzętu. • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas pracy i postoju wynajętego sprzętu. • Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników (operatorów) posiadających stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa. • Usługi muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz zachowaniem wymagań i obowiązują-cych przepisów. 3.1.2. CZĘŚĆ II- wynajem koparko- ładowarki kołowej o ładowności: łyżki przód do 1,2 m3 , łyżki tył do 0,15 m3 wraz z obsługą operatora posiadającego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do jej obsługi oraz prawidłowego wykonania prac będących przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie robót ziemnych na terenie Gminy Koscielisko Ilość do przepracowania ok. 100 godzin w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r. Koszty transportu związane z dojazdem na wskazane przez Zamawiającego miejsca wykonywania robót zlo-kalizowane na terenie administrowanym przez Zamawiającego i z powrotem ponosi Wykonawca. Prace będą rozliczane za godzinę pracy koparko – ładowarki wraz z operatorem. Czas pracy rozpoczyna się od przyjazdu sprzętu na miejsce wykonywania robót wskazane przez Zamawiające-go. Warunki realizacji zamówienia: • Paliwo oraz inne materiały eksploatacyjne zapewnia Wykonawca. • Zakres i charakter pracy sprzętu wraz z operatorem Zamawiający określi każdorazowo z wyprze-dzeniem min. 24 godzin. • W przypadku awarii sprzętu Wykonawca na swój koszt zapewni podstawienie sprzętu zastępczego w czasie maksymalnie do 8 godzin od zgłoszenia awarii. • Transport sprzętu w miejsce realizacji zamówienia i z powrotem zapewnia Wykonawca na swój koszt. • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za eksploatację, obsługę i ochronę wynajmowanego sprzętu. • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas pracy i postoju wynajętego sprzętu. • Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników (operatorów) posiadających stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa. • Usługi muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz zachowaniem wymagań i obowiązują-cych przepisów. 3.2 Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV). 45520000-8 wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 3.3 Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwyko-nawcę na postawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie reali- zacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 z późniejszymi zmianami), Wymaganie powyższe dotyczą: CZĘŚĆ I: operatora koparki CZĘŚĆ II: operatora koparko-ładowarki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45520000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą -wypełniony i pod-pisany formularz oferty - ew. pełnomocnictwo –EW.. Zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega wykonawca) do oddania do dys-pozycji wykonawcy niezbęd-nych zaso-bów na potrzeby realizacji za-mówienia ponadto w terminie 3 dni od dnia upublicz-nienia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy pzp, , każdy wykonawca, w celu wykazania braku pod-staw do wyklu-czenia z postępowania o udzielenie zamó-wienia publicznego przekazuje zamawiającemu oświadczenie, o przynależności albo braku przy-należności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. W przypadku przynależ-ności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złoże-niem oświadcze-nia, wykonawca powinien przestawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzie-lenie zamówienia, dowo-dy, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postę-powaniu o udzielenie zamó-wienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach