Przetargi.pl
„Wymiana systemu alarmowego oraz montaż systemu sygnalizacji pożaru w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim”

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3582201 , fax. 68 3582708
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
  ul. Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 68 3582201, fax. 68 3582708
  REGON: 970598756
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wymiana systemu alarmowego oraz montaż systemu sygnalizacji pożaru w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana systemu alarmowego w PPdOZ oraz montaż systemu sygnalizacji pożaru w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Komendzie NoOSG – branża budowlana i telekomunikacyjna. Przedmiot zamówienia określają : 1) STWiOR, 2) przedmiar robót, które stanowią integralną część SIWZ. Przy wycenie robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem potencjalni Wykonawcy mogą posługiwać się (pomagać sobie) przedmiarami robót aczkolwiek Zamawiający zastrzega, iż załączone przedmiary są dokumentami pomocniczymi i nie określają bezwzględnie wszystkich parametrów. Dlatego wycena powinna się również opierać o własną kalkulację, a także w oparciu o wizję lokalną na terenie wykonywanych robót, posiadaną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca dokona wyceny na własne ryzyko. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie, jakiegokolwiek zakresu robót, nie będzie on podlegał dodatkowej zapłacie. Materiały i urządzenia, które są konieczne do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt. Materiały i urzadzenia dostarczone przez Wykonawcę do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadać atesty oraz certyfikaty. UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć i zagwarantować odpowiednie zabezpieczenia miejsc wykonywania poszczególnych elementów robót budowlanych z uwagi na fakt, że wszystkie prace wykonywane będą na użytkowanym obiekcie przy ruchu pracowników. Tym samym, Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w sposób nieutrudniający pracę i funkcjonowanie Zamawiającego. Nie ma możliwości całkowitego wyłączenia i zamknięcia obiektu na czas trwania wykonywania przedmiotu zamówienia. Uchybienia w/w zakresie zostaną uznane za nienależyte wykonywanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawcy są zobowiązani dołączyć, poza w/w dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków podmiotowych: 1. pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu, 2. opis produktu równoważnego, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach