Przetargi.pl
Przewóz dzieci do jednostek oświatowych Gminy Pszczew na podstawie biletów miesięcznych

Gmina Pszczew ogłasza przetarg

 • Adres: 66330 Pszczew, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 492 310 , fax. 957 492 312
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pszczew
  Rynek 13
  66330 Pszczew, woj. lubuskie
  tel. 957 492 310, fax. 957 492 312
  REGON: 21096680000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz dzieci do jednostek oświatowych Gminy Pszczew na podstawie biletów miesięcznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych z wykorzystaniem powierzonych środków transportu należących do gminy dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pszczew na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 21.12.2017r. do godziny 12:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1907)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach