Przetargi.pl
Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Szczaniec do placówek oświatowych oraz sprawowanie opieki nad tymi dziećmi.

Gmina Szczaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 66225 Szczaniec, Szczaniec
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 410 379 , fax. 683 410 379
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczaniec
  Szczaniec 73
  66225 Szczaniec, woj. lubuskie
  tel. 683 410 379, fax. 683 410 379
  REGON: 97077051100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szczaniec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Szczaniec do placówek oświatowych oraz sprawowanie opieki nad tymi dziećmi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Szczaniec do szkół, przedszkoli i z powrotem, zgodnie z wyznaczonymi trasami w okresie od : od dnia 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. na utworzonych przez oferenta liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym (w cenach biletów ustalonych w niniejszym postępowaniu), wg harmonogramu przedstawionego w niniejszej specyfikacji. Ponadto zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem w ramach biletów miesięcznych, w razie realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu. 2.Wykonawca zabezpiecza transport dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz opiekunów w niżej wymienionych ilościach na utworzonych przez siebie liniach wg niżej przedstawionego harmonogramu. 3. Harmonogram przywozu do szkół i przedszkoli dzieci i młodzieży z terenu Gminy: 3.1. Do Szkoły Podstawowej Szczańcu z miejscowości – Myszęcin, Wilenko, Nowe Karcze, Dąbrówka Mała, Opalewo, Koźminek, Smardzewo, Brudzewo, Wolimirzyce, Kiełcze w ilości – 107osób . 3 2. Do Szkoły Podstawowej w Smardzewie – z miejscowości Kiełcze, Wolimirzyce, Brudzewo, Opalewo, Koźminek w ilości – 44. 3.3. Do Gminnego Przedszkola w Szczańcu – z miejscowości . Myszęcin, Nowe Karcze, Dąbrówka Mała w ilości – 18 osób. 3.4. Do Oddziału Zamiejscowego w Smardzewie Gminnego Przedszkola w Szczańcu – z miejscowości Brudzewo, Opalewo, Kiełcze, Wolimirzyce, Koźminek - w ilości 10 osób 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany obciążeń na poszczególnych liniach. 5. Wykonawca zabezpiecza przewozy na wszystkich liniach w dni nauki szkolnej . 6. W związku ze specyfiką pracy szkół, poszczególne liczby uczniów mogą się nieznacznie zmieniać w trakcie roku szkolnego. Wykonawca ustali z dyrektorami placówek oświatowych rozkład jazdy (godziny I trasy); który będzie jak najbardziej korzystny dla uczniów dojeżdżających do tych placówek. 7. Ustalenia dyrektorów placówek oświatowych Gminy Szczaniec • We wszystkich autobusach szkolnych zapewnienie przez przewoźnika opiekuna. • Rano dowóz uczniów do szkoły tak jak do tej pory odpowiada wszystkim placówkom. • Autobus ze Smardzewa po 12.20 (z opiekunem) wydłuży trasę odwożąc dzieci ze szkoły w Smardzewie do Brudzewa, Opalewa i Koźminka i dzięki temu w Szczańcu będzie później, gdzie ok. godz. 13.10 odbierze uczniów i pojedzie na Myszecin. • Pozostałe autobusy ze Smardzewa jak do tej pory. • Autobus o godzinie 12.58 w kierunku Smardzewa opóźnić aby także był po godzinie 13.10 w Szczańcu. • Drugi odwóz ze Szczańca może być jak do tej pory po godzinie 14 (kierunek Myszęcin a następnie Smardzewo). • Trzeci odwóz ze Szczańca jest na Myszęcin po godzinie 15.30. Niezbędny jest odwóz w kierunku Smardzewa też o zbliżonej porze ponieważ uczniowie kończą niektóre zajęcia po godzinie 15:00 i nie mają możliwości odjazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art 24 ust, 1 pkt 23 Pzp): wg załącznika nr 3 do SiWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach